Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfaskolan förskolan - Pysslingen

Skapad 2008-03-10 02:56 av Pysslingen - Alfaskolan
Mall för individuella utvecklingsplaner för Alfaskolan förskolan med VUP och IUP baserad på Pysslingen förskola bas med mål samt barnets egenformulerade mål.
Förskola 0 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Normer och värden

”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem” Lpfö-98 sid 7. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Det handlar om: trivsel, trygghet, relationer, empati, öppenhet, respekt, och ansvar.

Nuläge

 • upplevelse av hur barnet har det på förskolan
 • upplevelse av hur barnet uttrycker sina känslor

Utveckling och lärande

”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” Lpfö-98 sid 8. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Det handlar om: lek, talanger, självständighet, självtillit, motorik, skapande, språk, matematik, problemlösning.

Nuläge

 • Tankar om barnets styrkor / förmågor / talanger
 • Tankar om barnets intressen
 • Upplevelse av hur barnet gör för att lära sig nya saker

Barns inflytande

”I förskolan läggs grunden för vad demokrati är” Lpfö-98 sid 10. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Det handlar om: påverkan, delaktighet, ansvar, samarbetsförmåga.

Nuläge

 • Upplevelse av hur barnet samspelar med andra
 • Tankar om barnets inflytande över och möjlighet att kunna påverka

Utvecklingsplan - VUP

Syftet med planen är:

 • att utifrån barnets talang, kompetens, behov eller intresse beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i Läroplanen Klicka här för att öppna läroplanen>>
 • att efter gemensam diskussion formulera aktuella utvecklingsområden utifrån läroplanens "Normer och värden", "Utveckling och lärande" och "Barns inflytande"
 • att komma överens om hur pedagoger och föräldrar kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden
 • att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal

Utvecklingsplan för verksamheten - VUP

Utgör underlag för avdelningens planering i syfte att möta varje barns behov av utveckling och lärande med stöd av läroplanen.

Utvecklingsområde
Utvärdering - Hur har det gått? (Görs innan nästa IUP tas fram.)

Planen kan utformas som ett eller flera mål:

Planen är ett uttryck för barnets möjlighet till inflytande över sitt lärande och att förstå sina lärstrategier.

Barnets egna mål: Det här vill jag lära mig och utveckla mer.

Avdelningens roll: Planering av aktiviteter som möter, stödjer, stimulerar och uppmuntrar barnets talang, kompetens, och behov.

Barnets Plan
Barnets reflektion
Strategi och ansvarsfördelning
Utvärdering - Hur har det gått? (Görs innan nästa IUP tas fram.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: