Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkens förskola - Storken - Samtalsmall 2020-2021

Skapad 2021-01-04 07:20 av Mathilda Nilsson
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

För att samtalet ska bli en dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger är det viktigt att alla parter är väl förberedda inför samtalet. Vi ber dig därför att kommentera det du vill ta upp vid samtalet.

 

Detta kommer vi ta upp vid samtalet:
Vi kommer tillsammans att prata om barnets välbefinnande och omsorg hos oss på Arkens förskola. Där efter har vi möjlighet att prata om hur vi arbetar med normer och värden, omsorg, utveckling och lärande, barns delaktighet och inflytande och förskola och hem. Under varje rubrik har vi kort beskrivit hur vi arbetar med dessa olika områden.

Inför samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (Lpfö 18, S.7) Klicka här för att öppna läroplanen. 

Förskolans uppdrag
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang (Lpfö 18, s.12) Klicka här för att öppna läroplanen

 

Utvalda läroplansmål för HT 2020/VT 2021 inom normer och värden:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra" (Lpfö 18) 

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utveckla normer och värden?

Vi på förskolan ska aktivt, medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälle gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Genom att uppmuntra barnen till att hjälpa varandra och ta emot hjälp, tex. hjälper varandra med att hämta saker till varandra sandleksaker, skor, västar och vattenflaskor.

Att skapa trygghet och en vi känsla i gruppen.

Lära barnen att säga och göra stopp tecken när något inte känns bra. Ha samtal med barnen om vad man ska göra när någon t.ex. slår sig, uppmuntrar barnen att trösta varandra och att hämta en vuxen.

 

 

 

 

 

Normer och värden Förskolans uppdrag är att att aktivt påverka, stimulera och hjälpa barnen att utveckla förståelse för samhället och allt kring det, vad gäller de demokratiska värderingarna. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring Normer och värden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet (Lpfö 18, s.13) Klicka här för att öppna läroplanen.

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet för omsorg, utveckling och lärande?

Period 1 (V.37-47): 

2.2.2 Vi jobbar kontinuerligt med struktur, rutiner och regler för att skapa en trygg och harmonisk barngrupp. Vi vill med vårt arbete stärka barnets förmåga och deras tillit till att tro på sig själv och deras eget kunnande.

2.2.7 Att barnen får chans att upptäcka glädjen i att röra sig, känna sin egen kropp och dess förmågor.

Vi vill uppmuntra barnen att upptäcka sina motoriska förmågor och att de vågar prova nya saker som kan kännas utmanande. Vi visar intresse, lyhördhet och är med barnen i deras utforskande och kunskapssökande.

Period 2 (V-37-4: 

2.2. 11 På våra språksamlingar jobbar vi med språklig medvetenhet (fonologisk medvetenhet), där barnens språk stimuleras genom rim och ramsor, klappar stavelser och sagor från boken ”Före Bornholmsmodellen”. Den lägger grunden för barnens begynnande läs-, skriv-, och talinlärning. Vi ger barnen möjligheter att leken med rekvisitan till de olika sagorna.

2.2.13 Barn med annat modersmål än svenska har får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Vi pedagoger har hämtat material (QR-koder) från internet som hjälpmedel för både barn och pedagoger, vi har även fått hjälp av barnens vårdshavare/pedagoger för att kunna översätta vårt material.

Vi synliggöra vår mångfald genom flaggor och sånger. Barn med svenska och andra modersmål kan lyssna på böcker i Polyglutt appen.

 

Utvalda läroplansmål för HT 2020/VT 2021 inom omsorg, utveckling och lärande:

Omsorg, utveckling och lärande Förskolans uppdrag är att se till att vår verksamhet präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Ta tillvara på barnens intressen och stärka dem så de kan erövra nya kunskaper och erfarenheter. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring utveckling och lärande i läroplanen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 Barns delaktighet och inflytande 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö 18, s.16) Klicka här för att öppna läroplanen

 

Utvalda läroplansmål för HT 2020/VT 2021 inom barns delaktighet och inflytande:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation" (Lpfö 18) 

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utöva delaktighet och inflytande?

Genom att ge barnen möjlighet till delaktighet får de chans att uttrycka sig men även att få uppleva att någon intresserar sig för att lyssna på det hon/han vill uttrycka. Genom att barn känner delaktighet stärks barnets självkänsla vilket ger barnet känslan av att vara kompetent, känna sig inkluderad, möjlighet att ta initiativet och bli accepterad.

Barnens inflytande, vi ge barnen möjlighet att få välja och bestämma, låter barnen komma med förslag, ger barnen valalternativ, uppmuntra de initiativ som barnen föreslår.

 

 

 

 

Barns delaktighet och inflytande Förskolans uppdrag är att lägga grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Att låta barnens intressen och behov ligga till grund för miljöns utformning. Genom att stödja barnen i att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, skapar vi förutsättningar för att utveckla deras sociala förmågor. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring barns inflytande.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen (Lpfö 18, s.17) Klicka här för att öppna läroplanen.

Hur ger verksamheten vårdnadshavare utrymme för delaktighet?

Den vardagliga kommunikationen, unikum, foto ram, drop-in och tavlan i hallen.

Förskola och hem Förskolans uppdrag är att komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete skall ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring förskola och hem.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: