Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkens förskola - Delfinen - Samtalsmall 2020-2021

Skapad 2021-01-04 09:29 av Mathilda Nilsson
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

För att samtalet ska bli en dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger är det viktigt att alla parter är väl förberedda inför samtalet. Vi ber dig därför att kommentera det du vill ta upp vid samtalet.

 

Detta kommer vi ta upp vid samtalet:
Vi kommer tillsammans att prata om barnets välbefinnande och omsorg hos oss på Arkens förskola. Där efter har vi möjlighet att prata om hur vi arbetar med normer och värden, omsorg, utveckling och lärande, barns delaktighet och inflytande och förskola och hem. Under varje rubrik har vi kort beskrivit hur vi arbetar med dessa olika områden.

Inför samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (Lpfö 18, S.7) Klicka här för att öppna läroplanen. 

Förskolans uppdrag
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang (Lpfö 18, s.12) Klicka här för att öppna läroplanen

 

Utvalda läroplansmål för HT 2020/VT 2021 inom normer och värden:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra" (Lpfö 18) 

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utveckla normer och värden?

På Delfinen arbetar vi med två parallella spår för att ge barnen förutsättningar att utveckla normer och värden. För att få en röd tråd i vår undervisning utgår Delfinen från en fokusfråga: “Hur samspelar barnen på Delfinen med varandra?”

  • I vardagliga situationer som exempelvis på- och avklädning av ytterkläder  eller plocka undan material uppmuntrar vi barnen att ta hjälp av varandra. Den som behöver hjälp kan be en kompis om hjälp och den som ser att en kompis behöver hjälp kan erbjuda sig att hjälpa till. Vi utgår från en bildserie som finns synlig för barnen i våra lärmiljöer:
  1. Försök själv.
  2. Fråga en kompis om hjälp.
  3. Fråga en vuxen om hjälp.

 

  • Vi arbetar utifrån materialet “Vännerna i Kungaskogen” (ILKA förlag) som innehåller både en saga med flera kapitel och sånger. Materialet är utformat för att bygga och stärka relationer. Vår förhoppning är att barnen och pedagogerna på Delfinen tillsammans bygger upp en kultur som innefattar respekt för varandra.

 Normer och värden Förskolans uppdrag är att att aktivt påverka, stimulera och hjälpa barnen att utveckla förståelse för samhället och allt kring det, vad gäller de demokratiska värderingarna. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring Normer och värden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet (Lpfö 18, s.13) Klicka här för att öppna läroplanen.

 

Utvalda läroplansmål för HT 2020/VT 2021 inom omsorg, utveckling och lärande:

Period 1 (V.37-47):

2.2.2 "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga" (Lpfö 18)

2.2.7 "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande" (Lpfö 18)

 

Period 2 (V.49-9): 

2.2.11 "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften" (Lpfö 18)

2.2.13 "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet" (Lpfö 18)

Period 3 (V.11-19):

2.2.10 "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa" (Lpfö 18)

2.2.25 "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" (Lpfö 18) 

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet för omsorg, utveckling och lärande?

Period 1:

För att få en röd tråd i vår undervisning utgår Delfinen från en fokusfråga: “Hur samspelar barnen på Delfinen med varandra?”

Här fokuserar vi på innehållet i gymnastiken som vi erbjuder varje vecka.
Vår strävan är att barnen behöver samspela med en eller flera i de aktiviteter vi gör. Vi vill stärka barnen i att man kan samarbeta med alla. Vi vill också stötta barnen i att se den andre och träna på att mötas utifrån våra olika förutsättningar.

Period 2:

 fjkrwöfqjkef qöjkrjgö qiorgjr otr

Period 3 "fjerkljwkgljrwljgklstj rgwl"

 

Omsorg, utveckling och lärande Förskolans uppdrag är att se till att vår verksamhet präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Ta tillvara på barnens intressen och stärka dem så de kan erövra nya kunskaper och erfarenheter. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring utveckling och lärande i läroplanen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen (Lpfö 18, s.17) Klicka här för att öppna läroplanen.

 


Hur ger verksamheten vårdnadshavare utrymme för delaktighet?
På förskolan Arken värdesätter vi ett gott samarbete med vårdnadshavare. Genom att erbjuda forum för vårdnadshavare att vara delaktiga i sina barns utbildning skapar det bättre förutsättningar för barnen. På Arken ger vi utrymme för delaktighet genom den dagliga kommunikationen, Unikum, föräldramöten och avdelningens informationstavla.

Förskola och hem Förskolans uppdrag är att komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete skall ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring förskola och hem.
Namn
Kommentar…

 Barns delaktighet och inflytande 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö 18, s.16) Klicka här för att öppna läroplanen.

 

Utvalda läroplansmål för HT 2020/VT 2021 inom barns delaktighet och inflytande:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation" (Lpfö 18) 

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utöva delaktighet och inflytande?

För att få en röd tråd i vår undervisning utgår Delfinen från en fokusfråga: “Hur samspelar barnen på Delfinen med varandra?”

På Delfinen börjar vi dagen med morgonmöte. Genom att varje enskilt barn får möjlighet att själv välja vilken aktivitet de vill arbeta med under dagen, skapar vi därmed ett forum för både delaktighet och inflytande. På morgonmötet erbjuder vi även barnen att presentera ett innehåll inför gruppen. Att stärkas i att ha modet att tala inför andra och tro på sig sin egen förmåga rustar barnen inför framtiden.

 

Barns delaktighet och inflytande Förskolans uppdrag är att lägga grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Att låta barnens intressen och behov ligga till grund för miljöns utformning. Genom att stödja barnen i att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, skapar vi förutsättningar för att utveckla deras sociala förmågor. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring barns inflytande.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet (Lpfö 18, s.13) Klicka här för att öppna läroplanen.

 

Utvalda läroplansmål för HT 2020/VT 2021 inom omsorg, utveckling och lärande:

Period 1 (V.37-47):

2.2.2 "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga" (Lpfö 18)

2.2.7 "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande" (Lpfö 18)

 

Period 2 (V.49-9): 

2.2.11 "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften" (Lpfö 18)

2.2.13 "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet" (Lpfö 18)

Period 3 (V.11-19):

2.2.10 "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa" (Lpfö 18)

2.2.25 "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" (Lpfö 18) 

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet för omsorg, utveckling och lärande?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: