Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Börje skola 20/21

Skapad 2021-01-07 02:36 av Annika Tillander Berg
Uppsala kommun Medarbetarsamtal - uppföljande samtal - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 25 - 69 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal på Börje skola

Arbetsgång: 

Läsåret 20/21 genomför rektor individuella samtal med alla medarbetare.

 • I början på höstterminen skriver medarbetare sina förslag till överenskommelser och svarar på frågor i tilldelad mall i Unikum. Under oktober-november månad genomförs medarbetarsamtal.
 • I början av vårterminen träffas vi och diskutera din prestation i relation till målen och till lönekriterierna som gäller din yrkesgrupp. Därefter sker lönesättning. 
 • Innan läsåret är slut utvärderar du genom mall i Unikum, dina överenskommelser.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

1. Inför ditt medarbetarsamtal ska du läsa och vara väl förtrogen med dessa dokument, 

 • Analyser från förra året, se Teams, respektive sammanställning i årets Verksamhetsplan. 
 • Ditt föregående målkort och utvärdering du gjort i Unikum
 • Årets Verksamhetsplan
 • Uppsala kommuns arbetsgivarpolicy   

Dokumenten återfinns i Teams  Allmänt - Filer - "Planer rutiner och mallar".

2. Arbetssituation

Medarbetarsamtalet innehåller reflektioner kring din arbetssituation ur tre aspekter: uppdrag, hälsa och medarbetarskap. Skriv några korta kommentarer kring dessa tre områden här nedan. En del frågor berör samarbete; du får själv avgöra/beskriva vilka som är dina viktigaste samarbetspartners i olika situationer; parallellkollegorna eller teamet till exempel. OBS du väljer själv vad du vill ta upp utifrån vad du tycker är viktigt att diskutera och vad du vill dela med dig av. Det du skriver kommer inte att visas för någon annan än rektor. Har du någon bisyssla markerar du även detta.

3. Målkort

Som en del av din förberedelse ska du även fylla i förslag på mål och aktiviteter i ditt målkort. Målkortet hittar du i nästa flik. 

 

 
Arbetssituation
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Mål för läsåret 2020-2021

Mål 1: Fortsätta utveckla Fritidshemet

Målbild:

Vi vill höja personalens kompetens att möta elever med olika förutsättningar, öka kvaliten på de pedagogiska planeringarna, och öka och fördjupa samarbetet mellan skolan och fritidshemmet på Vänge skola.

Genomförande: 

Fritids: Genom att alla använder en framtagen mall vid lektionsplanering. Genom tydlig struktur och innehåll. 

Fritids: Deltagande litteraturcirkel och kollegialt lärande i samarbete med elevhälsan under rubriken "Specialpedagogik i Fritidshemmet"

Input: 

Fritidshem: "Specialpedagogik på Fritidshemmet".

Fritidshemsnätverket

 

 
 

Mål 2: Fortsätta utveckla lärmiljöer och undervisning för alla elever

Målbild: Vi vill öka likvärdigheten och höja jämnheten i undervisningens kvalitet genom en gemensam syn på lektionsdesign, och omsätta lärdomar från "Specialpedagogik för lärande" i vardagen. Vi behöver fortsätta jobba in ärendegången för extra insatser och särskilt stöd så att exempelvis insatser i klassrum respektive Flexgrupp samverkar effektivt för elevens bästa. Kooperativt lärande behöver lyftas igen för att öka nyfikenhet, lust att lära och elevaktivitet i undervisningen. Arbeta vidare med förskoleklassens roll i den långsiktiga strukturen.

Genomförande: 

Skola: Genomföra och dokumentera extra anpassningar. Arbetet genomförs enligt "ärendegången".

Fritidshem: Genomföra och skapa pedagogiska planeringar utifrån fritidshemmets uppdrag. 

Input: 

Skola: bl.a. genom studieresa till Finland
Fritids: bl.a. genom studiebesök på fritidshem i Uppsala. 

Mål 3: Alla pedagoger höjer sin kompetens inom kooperativt lärande och formativ bedömning

Målbild:

Genomförande: 

 • pedagoger kommunicerar med eleven om vilka kunskaper eleven ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen, vad som ligger till grund för bedömningen, hur eleven ska få visa sina kunskaper och hur undervisningen ska genomföras.
 • pedagoger gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, såväl självständig som tillsammans med andra.
 Input: 

Alla: genom gemensam fortbildning och inspiration. 

 

Detta är ditt individuella målkort

Här finns ditt målkort för det kommande läsåret. 

Skriv dina mål som en överenskommelse per fråga nedan. Målen kan vara individuella eller gemensamma. 

1. På vilket sätt kan du utveckla dina pedagogiska planeringar? Vad kan ni stötta varandra med och göra gemensamt? 

2. På vilket sätt kan du utveckla din kunskap och användande av extra anpassningar i undervisningen?

3. Hur använder du kooperativt lärande och formativ bedömning idag? Vad kan du utveckla?    

Mål för läsåret 2020-2021

Mål 1: Fortsätta utveckla Fritidshemet

Målbild:

Vi vill höja personalens kompetens att möta elever med olika förutsättningar, öka kvaliten på de pedagogiska planeringarna, och öka och fördjupa samarbetet mellan skolan och fritidshemmet på Vänge skola.

Genomförande: 

Fritids: Genom att alla använder en framtagen mall vid lektionsplanering. Genom tydlig struktur och innehåll. 

Fritids: Deltagande litteraturcirkel och kollegialt lärande i samarbete med elevhälsan under rubriken "Specialpedagogik i Fritidshemmet"

Skola: Organisera och möjliggöra för resurspersoner att delta i Fritidshemmets möten och fortbildningsaktiviteter.

Input: 

Fritidshem: "Specialpedagogik på Fritidshemmet".

Fritidshemsnätverket

"Uppsala kopplar upp sig" v 44

 

Mål 2: Att öka likvärdigheten mellan elever med olika förutsättningar

Målbild:  Alla elever får en tillgänglig undervisning på skolan och fritids. 

Genomförande: 

Skola: Genomföra och dokumentera extra anpassningar. Arbetet genomförs enligt "ärendegången".

Fritidshem: Genomföra och skapa pedagogiska planeringar utifrån fritidshemmets uppdrag. 

Input: 

Skola: bl.a. genom studieresa till Finland
Fritids: bl.a. genom studiebesök på fritidshem i Uppsala. 

Mål 3: Alla pedagoger höjer sin kompetens inom kooperativt lärande och formativ bedömning

Målbild:

att alla, i undervisningen, använder kooperativt lärande och formativ bedömning 

Genomförande: 

 • pedagoger kommunicerar med eleven om vilka kunskaper eleven ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen, vad som ligger till grund för bedömningen, hur eleven ska få visa sina kunskaper och hur undervisningen ska genomföras.
 • pedagoger gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, såväl självständig som tillsammans med andra.
 Input: 

Alla: genom gemensam fortbildning och inspiration. 

 
Väg till målet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Väg till målet
Namn
Kommentar…
Utvärdering - hur har du/ni lyckats med ditt/era mål? (Frågan besvaras under våren.)

Förberedelse av vårterminens uppföljande medarbetarsamtal

Förbered detta utvärderande samtal genom att fylla i självskattningen du fått tilldelad i Unikum. Du markerar i vilken nivå du anser att du presterat detta läsår.

Här nedan har du ytterligare möjlighet att kommentera och motivera dina markeringar i matrisen. Har du kryssat mycket bra eller excellent ska du alltid motivera detta mer än med markeringen i matrisen. 

 Uppsala kommun: Vår lönepolitik och våra löneavtal

 • Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten
 • Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet
 • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat
 • Lönesättningen ska vara fokuserad på prestation och resultat
 • Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön knyts samman i kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare

 

Analys utifrån lönematrisen/lönekriterierna Vad vill du framhålla i förhållande till de olika aspekterna i matrisen/kriterierna? Vilka tecken på kvalité vill du framhålla i ditt arbetet? Vilka framgångsfaktorer vill du lyfta fram? Vill du visa t.ex. planeringar eller andra exempel så kan du ladda upp filer under startsidan för samtal.
Namn
Kommentar…
Utifrån lönekriterier - vad är din sammanfattade bedömning av din egen prestation?
Namn
Kommentar…

Individuell utvärdering

Innan slutet av maj månad fyller gör du en utvärdering av arbetsåret. Uppföljning sker i samband med planeringen inför nästa läsår och vid höstens medarbetarsamtal. Ditt personliga mål utvärderar du på sidan HT Målkort i utvärderingsrutan där. Glöm inte att pricka av när du tycker att målet är färdigt.

Du reflekterar själv runt nedanstående frågor som summering av läsåret och avstamp in i nästa läsår
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: