Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetardialog läsåret 20-21

Skapad 2021-01-08 09:01 av Carl Hedberg
Mall för medarbetardialog läsåret 20-21
Medarbetarsamtal 18 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Medarbetardialog sker kontinuerligt under året i all dialog som förs mellan medarbetare och chef. Du tillsammans med din chef ser kontinuerligt över din arbetssituation och följer upp ditt arbete i verksamheten. Som en del i vårt arbetsmiljöarbete ombeds du därför att fylla i frågorna under fliken inför samtalet innan du kommer på samtalet. Du behöver inte skriva avhandlingar, utan skriv kort och koncist. Det är dialogen som är viktig. Eftersom en del av ditt arbete utvärderas mot hur du arbetat mot målen uppsatta i verksamhetsplanen så kan den som vill ta med sig exempelvis en pedagogisk planering eller annan lämplig dokumentation för att visa på kvalitéer i sitt arbete. Som avslut på samtalet fyller vi i nuläge.

Välkommen till mitt samtal agenda

Inför samtalet behöver du:

  • ha satt dig in i vår verksamhetsplan för året. Vilket område riktar sig till din yrkesgrupp och hur arbetar du med det?
  • ha läst de planer vi arbetat med, exempelvis likabehandlingsplanen.
  • ha funderat på om det är något du vill att jag ska veta innan vi träffas för din dialog? Fyll i den första frågan i så fall!
  • ha läst igenom och besvarat de frågor som vi kommer att utgå från
  • ha gjort en egen analys av din egna prestation
  • om du vill kan du; ta med dig en pedagogisk planering eller annan lämplig dokumentation till samtalet för att visa kvalitéer i ditt arbete

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Finns det något du vill att jag ska veta innan vi träffas?
Uppdrag & Arbetssituation
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utveckling & Medarbetarskap
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nätverkande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Har sammanfattar vi dagens samtal. Vad vill du framhålla i förhållande till de olika aspekterna vi diskuterat? Vilka tecken på kvalité vill du framhålla i ditt arbetet?
Vilka framgångsfaktorer vill du lyfta fram?

Vår lönepolitik och våra löneavtal utgår från:
- Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten
- Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet
- Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat
- Lönesättningen ska vara fokuserad på prestation och resultat
- Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön knyts samman i kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare

Analys utifrån din prestation
Namn
Kommentar…
Vad är din sammanfattade bedömning av din egen prestation?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: