Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Humlans Förskola

Skapad 2021-01-11 12:42 av Lena Dahlin
Underlag för utvecklingssamtal för förskolan.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal 

 

Varför utvecklingssamtal?

Förskolans läroplan, kapitel 2.4 Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Samtalets innehåll

  • Utgår från aktuell dokumentation från pågående arbete på avdelningen som visar barnets utveckling och lärande och verksamhetens resultat. Barnets lärprocesser återkopplas till Er vårdnadshavare vid samtalet.
  • Pedagogerna beskriver hur förskolan arbetar för att stimulera barnets utveckling och lärande utifrån förskolans läroplan och uppdrag.
  • Utgår från den potential som finns hos barnet och hur förskolan arbetar för att utmana och stödja barnets fortsatta utveckling och lärande.
  • Övrigt Ni vårdnadshavare önskar prata om

Samtalets genomförande

Dokumentationer av äldre barns utveckling och lärande återkopplas till barnet före samtalet. Pedagogerna visar barnet innehållet och barnet får vara delaktig i vad som berättas om barnet i dokumentationen och samtalet. Barnet visar dokumentationen för Er vårdnadshavare före samtalet eller deltar i samtalet.

Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar från förskolans pedagoger

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta
vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk
vardaglig handling i olika sammanhang. (Lpfö 18)

Nytt avsnitt
Inkludering. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har ett lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. - Läser böcker från barnkonventionen och kompisböckerna - vi har tillgång till Alfons vänskapslåda - Samtalar med barnen dagligen - genomför och följer upp trygghetsenkäten (4-5 åringar svarar) - projekt

Utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och
sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för
utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov,
erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas
tillvara för att skapa mångfald i lärandet. (Lpfö 18)

Språk - samtala med barnen dagligen - språksamlingar "före Bornholm" - sång, rim och ramsor - spelar spel - läser böcker - projekt -praxisalfabetet -tecken som stöd - Tankar om barnets styrkor och förmågor - Tankar om barnets intressen - Upplevelser av hur barnet gör för att lära sig nya saker
Matematik - samtala med barnen dagligen - spela spel - bygglek - pyssel - fruktstund och matsituationer - projekt - Tankar om barnets styrkor och förmågor - Tankar om barnets intressen - Upplevelser av hur barnet gör för att lära sig nya saker
Natur - Vi är ute i skogen - bygglek - projekt - vi jobbar med miljön - grön flagg certifierad/hållbar utveckling - Tankar om barnets styrkor och förmågor - Tankar om barnets intressen - Upplevelser av hur barnet gör för att lära sig nya saker
Teknik -Vi lär oss om programmering - vi tar till vara barnens nyfikenhet och testar olika experiment -projekt -NTA - Tankar om barnets styrkor och förmågor - Tankar om barnets intressen - Upplevelser av hur barnet gör för att lära sig nya saker

Barns inflytande

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.
Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna
handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De
behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund
för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. (Lpfö 18)

Det här vill jag visa

Övrigt

Övrig vi vill ta upp:
Nytt avsnitt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: