Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plommonets förskola avd Tuvan vt-21

Skapad 2021-01-29 08:45 av Cecilia Yngvesson
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

För att samtalet ska bli en dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger är det viktigt att alla parter är väl förberedda inför samtalet. Vi ber dig därför att kommentera det du vill ta upp vid samtalet.

 

Detta kommer vi ta upp vid samtalet:
Vi kommer tillsammans att prata om barnets välbefinnande och omsorg hos oss på Plommonets förskola. Där efter har vi möjlighet att prata om hur vi arbetar med normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande och förskola och hem. Under varje rubrik har vi kort beskrivit hur vi arbetar med dessa olika områden.

Inför samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning som innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisning ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.

"Förskolan ska erbjuda barnen en miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.” Lpfö 18 s.7

Hur vi arbetar med omsorg och utveckling:

På Tuvan vill vi skapa en trygg miljö så att barnen känner sig välkomna och sedda. För oss är det viktigt med närvarande och trygga pedagoger. En lugn och positiv överlämning är viktigt för oss så att barnen får en bra start på sin dag. Vi har tydliga regler och rutiner. Vi finns som stöttande och hjälpande hand och uppmuntrar barnen vid av- och påklädning att själva prova. På Tuvan får barnen själva duka fram sin tallrik, bestick och glas samt att lägga upp och pröva att dela maten. Varje dag erbjuds alla barn en längre vila efter lunch som sker utomhus.  Barnens blöjor byts regelbundet under dagen, vid dessa tillfällen erbjuds de barn som vill att prova sitta på toaletten.

 

 

Omsorg och välbefinnande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Normer och värden

2.1.2 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Så här arbetar vi utifrån målet:

Uppmuntra barnen att använda stopphanden som ett verktyg att uttrycka när de inte vill eller någon kommer för nära. Uppmuntra barnen att plocka undan innan barnen börjar på ny lek, hjälpa sina kompisar under dagen.

2.1.2 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Så här arbetar vi utifrån målet:

Vi utgår från Alla tre-böckerna, både i undervisningen och i lärmiljön. Med hjälp av Alla tre-böckerna synliggörs vardagsnära situation som lyfter allas lika värde och att olikheter är något bra. Vi fokuserar på att alla barn ska bli sedda samt att alla har rätten att säga/göra STOPP när någon kommer för nära

 

                                                                                                                      

 

Normer och värden Förskolans uppdrag är att att aktivt påverka, stimulera och hjälpa barnen att utveckla förståelse för samhället och allt kring det, vad gäller de demokratiska värderingarna. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring Normer och värden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utveckling, omsorg och lärande

2.2.2 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga

Så här arbetar vi utifrån målet:

 Att utmana barnen vid blöjbyte genom att de får försöka dra ned sina byxor och blöja samt kasta den. Barnen ska själva tvätta sina händer efter blöjbyte och maten.

2.2.7 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och välbefinnande

Så här arbetar vi utifrån målet:

Skapa intresse hos barnen om sin egen kropp. Utmana barnen i rörelse med hjälp av musik och arbeta med barnens kroppsuppfattning och motorik.

2.2.11 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att lika med ord, berätta uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

Så här arbetar vi utifrån målet:

Vi utgår från Alla tre-böckerna både i undervisning och i lärmiljön. Genom böckerna ges barnen möjlighet att utveckla sitt talspråk och ordförråd. Barnen får även ta del av sina kompisars tankar då vi läser i grupp

 

2.2.13 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald sam intresse för det lokala kulturlivet

Så här arbetar vi utifrån målet:

Vi kopplar samman detta läroplansmål med 2.2.11 och tar hjälp av Polyglutt att förstärka viktiga begrepp på de språk som förekommer i barngruppen.

 

 

 

Utveckling och lärande Förskolans uppdrag är att se till att vår verksamhet präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Ta tillvara på barnens intressen och stärka dem så de kan erövra nya kunskaper och erfarenheter. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring utveckling och lärande i läroplanen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Barns delaktighet och inflytande

2.3.1 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

Så här arbetar vi utifrån målet:

Vi vill ge barnen möjlighet till självständighet. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda olika val i lärmiljön samt att uppmuntra barnen till att försöka klä på/av ytterkläder själva.

2.3.1 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

Så här arbetar vi utifrån målet:

Vi utgår från Alla tre-böckerna både i undervisning och i lärmiljön. Genom böckerna ges barnen möjlighet att välja liknande aktivitet. Vi vill ge barnen möjlighet till självständighet. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda olika val i lärmiljön samt att uppmuntra barnen till att försöka klä på/av ytterkläder själva.

 

Barns inflytande Förskolans uppdrag är att lägga grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Att låta barnens intressen och behov ligga till grund för miljöns utformning. Genom att stödja barnen i att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, skapar vi förutsättningar för att utveckla deras sociala förmågor. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring barns inflytande.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

'

''För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Lpfö 18 s.17 


Hur ger verksamheten vårdnadshavare utrymme för delaktighet?
På Tuvan strävar vi för ett öppet klimat mellan vårdnadshavare och pedagoger. Vi betonar ofta vikten av att ta upp eventuella funderingar. 

Vi har daglig kontakt både vid lämning och hämtning där den vardagliga informationen överlämnas och samtal där föräldrarna får ta del av sitt barns enskilda utveckling i form av pedagogiska dokumentationer utförda av pedagogerna. 

I vår hall har vi en whiteboardtavla där vi kortfattat skriver vad vi gjort under dagen och på Unikum använder vi lärloggen. Vi använder oss även av barnens lärloggar,

Vi har ett introduktionssamtal innan barnen inskolas hos oss där vi informerar om Tuvans verksamhet samt att vårdnadshavarna berättar om sina barn utifrån ett frågeformulär. Vi har uppföljningssamtal ca 6-7 veckor efter avslutad inskolning. Där pratar vi om hur inskolningen gått samt kortfattat hur barnet har det i nuläget. Vi har också en gång per läsår ett utvecklingssamtal där vi går närmare in på hur barnet har det på förskolan. 

Vi har föräldramöte en gång per år.

 

Förskola och hem Förskolans uppdrag är att komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete skall ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring förskola och hem.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: