Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alingsås Utvecklingssamtal i förskolan 2021

Skapad 2021-02-05 13:59 av Carina Koch Samuelsson
Underlag för utvecklingssamtal för förskolan. Utdrag ur läroplanen Lpfö18:" I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan ska vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande, föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal."
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Syftet med utvecklingssamtalet är att ge dig som vårdnadshavare möjlighet att berätta om ditt barns nuvarande intressen, styrkor och behov. Den kunskap samtalet ger om ditt barn kommer vi sedan att använda för att stödja och utmana ditt barn vidare i sitt lärande och i sin utveckling.

Under utvecklingssamtalet utgår vi från dokumentationer och samtalar tillsammans kring:

  • Trivsel, trygghet och kamratrelationer
  • Det lustfyllda lärandet
  • Inflytande och delaktighet
  • Samarbete förskola - hem

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Vad vill du visa/berätta om vad du gjort, lärt dig och tycker om på förskolan?

Barnsamtalet (anpassas utifrån barnets ålder) kompletteras med att barnet väljer lärloggsinlägg, eller tar egna foton vad de uppskattar eller lärt sig på förskolan, dessa kopplas till samtalet 

 Läroplan för förskolan 

"Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera."

Nytt avsnitt

I förskolan samspelar barnet tillsammans med andra barn och vuxna i lek, omsorg och lärande. 

Arbetet utgår från Läroplan för förskolan

Normer och värden, Omsorg utveckling och lärande, Barns inflytande och delaktighet, Förskola och hem

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang." 

"Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." 

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.” 

 "För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen..”

 

Frågor som besvaras av vårdnadshavare

Normer och värden, Omsorg utveckling och lärande, Barns inflytande och delaktighet, Förskola och hem

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang." 

"Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." 

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.” 

 "För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen..”

 

 

Frågor som besvaras av pedagogen
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Nu har vi haft utvecklingssamtal och  vidare i förskolan. Inför nästa utvecklingssamtal kommer du att få nytt underlag.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: