Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Söraskolan - Högstadiet - 2021/2022

Skapad 2021-02-08 02:39 av Oskar Edlund
I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal minst en gång varje termin. Utvecklingssamtalet ska handla om: 1. Hur skolan bäst kan stödja elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. 2. Vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Det är viktigt att utvecklingssamtalet både är framåtsyftande och tillbakablickande. Informationen som ges från skolan ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen eller ämnesområden som eleven får undervisning i.
Grundskola 13 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu förbereder lärare klassen för utvecklingssamtal och går igenom med eleverna om vad som ska förberedas hemma.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin sker utvecklingssamtal med elev, vårdnadshavare och mentor. Samtalet handlar främst om kunskapsutvecklingen men vi pratar också om övrig utveckling utifrån läroplanen. 

Samtalet är upplagt som följer:

 

 1. Vi utvärderar målen från förra utvecklingssamtalet.
 2. Vi går igenom kunskapsutvecklingen, styrkor och vad eleven vill/kan utveckla.
 3. Vi går igenom elevens övriga utveckling.
 4. Vi tar upp förväntningar på elev, vårdnadshavare och skola.
 5. Tillsammans formulerar vi en ny överenskommelse med viktiga utvecklingsområden/kommande mål och hur vi alla kan bidra för att eleven ska utvecklas vidare.

 

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Innan vi planerar för den kommande terminen så måste vi först utvärdera hur det gick föregående termin. 

Hur gick det med att nå dina tidigare mål? Titta på ditt gamla samtal för att se dina mål
Mina ämnen

För att vi ska kunna uppfylla de förväntningar som du kan ha på oss vuxna, har vi följande förväntningar på dig som elev:

 • Att du tar ansvar för ditt skolarbete och med hjälp av din lärare arbetar utifrån måldokument och din individuella utvecklingsplan.
 • Att du kommer i tid till skolan och har ätit frukost och är utvilad.
 • Att du uppträder hänsynsfullt, artigt och vänligt mot alla barn och vuxna och använder ett vårdat språk.
 • Att du lyssnar på andra och väntar på din tur då flera ska samsas om uppmärksamheten.
 • Att du respekterar att skolan är en arbetsplats och att alla har rätt till studiero.
 • Att du är rädd om vår skola och de saker du använder.
 • Att du tar ansvar och sköter dina hemuppgifter och din planering.
 • Att du ser till att det du behöver under skoldagen finns, ex. idrottskläder, läxböcker, digitala verktyg
 • Att du följer skolans och klassens regler.
Förväntan
Övrigt om mig
Går du i årskurs 7 så svarar du här
Går du i årskurs 8 så svarar du här
Går du i årskurs 9 så svarar du här
För att vi ska kunna arbeta efter skolans mål och riktlinjer för ditt barns bästa har vi följande förväntningar på dig som vårdnadshavare:
 
 • Att ditt barn kommer i tid, har ätit frukost och är utvilat.
 • Att du stöttar ditt barn med dess hemuppgifter och ser till att de sköts.
 • Att du sätter dig in i ditt barns individuella utvecklingsplan, kommer förberedd inför utvecklingssamtalet och tar del skolans måldokument.
 • Att du tar del av rektorsbrev, skolplattform, hemsida.
 • Att du sjukanmäler ditt barn via Skola24 varje dag barnet är hemma innan skoldagen börjar.
 • Att du inte söker ledighet för ditt barn utöver loven. Rektor beviljar inte ledighet!
 • Att du gentemot ditt barn har ett positivt förhållningssätt till skolan och dess personal.
 • Att om du är missnöjd med eller undrar över något tala först med berörd personal.
 • Att du meddelar berörd personal om det sker förändringar i hemmet som påverkar ditt barn.
 • Att du meddelar skolan om du misstänker mobbning.
 • Att du kommer på föräldramöten och utvecklingssamtal (fysiska som digitala möten).
 • Att du registrerar ditt mobilnummer och din e-postadress i Skolplattformen
Förväntan
Som elev/vårdnadshavare kan du förvänta dig följande av personalen på Söraskolan:
 
 • Att vi följer läroplanen och arbetar efter skolans måldokument.
 • Att alla elever har en individuell utvecklingsplan, som visar elevens kunskapsutveckling.
 • Att vi arbetar för att skapa trygghet och en trivsam skolmiljö för barn och vuxna.
 • Att alla barn ska mötas med hänsyn, vänlighet, respekt och jämställdhet.
 • Att vi bidrar till att det finns en positiv anda på skolan och uppmuntrar till ett gott uppförande.
 • Att vi strävar efter att känna alla barn runt en årskurs och inom ett stadium.
 • Att vi samarbetar kring ditt barn.
 • Att vi hjälper barnen att lösa konflikter efter behov.
 • Att vi arbetar aktivt mot mobbing, rasism och sexism, enligt skolans likabehandlingsplan.
 • Att berörd personal tar ansvar för att omgående ta kontakt med vårdnadshavare om något särskilt har hänt.
 • Att vi utvärderar och ständigt arbetar med att förbättra våra verksamheter.
Vad tycker hemmet?

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för eleven att nå under det närmaste halvåret. Planen påverkar hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Efter samtalet låses planen. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att utvärdera hur det gått med målen.

Hur gör vi?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: