Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Lärkans förskola Nyckelpigan 2021

Skapad 2021-02-10 13:20 av Karin Isaksson
Denna mall ligger som en grund till samtalet på Getinge, Kvibille och Slättåkras förskolor
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till utvecklingssamtal för ert barn

Vi bjuder in till utvecklingssamtal regelbundet, minst en gång per år. Samtalet handlar om ert barns utveckling och lärande samt trivsel i och utanför förskolan.

  • Vi visar exempel på ditt barns utveckling och lärande som vi samtalar kring.
  • Vi följer tillsammans upp tidigare överenskommelser och formulerar en ny.

På utvecklingssamtalet utgår vi från fyra avsnitt i vår läroplan, Lpfö 18 samt trivsel och övrigt. 

Fundera inför samtalet kring vad du/ni som vårdnadshavare vill lyfta.

Klicka på fliken vårdnadshavare för att gå vidare.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet handlar om ert barns utveckling, lärande och trivsel både i och utanför förskolan. Utvecklingssamtalet påverkar hur vi lägger upp undervisningen och arbetet på förskolan. Vi ser gärna att ni förbereder er inför samtalet genom att besvara frågorna nedan.

 

 

Trivsel, utveckling och lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Förskollärare ansvarar för utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande. Pedagogerna förbereder samtalet gemensamt, en av pedagogerna på avdelningen genomför därefter samtalet. Inför samtalet visar vi här dokumentation som är exempel på hur ditt barn utvecklat normer och värden, olika förmågor, fått inflytande och ta ansvar.

 

Lpfö 18 2.1 - Normer och värden
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. Vi arbetar förebyggande med diskrimineringsgrunderna utifrån vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. På Nyckelpigan hjälps vi åt att utmana normer med hjälp av ett normkreativt förhållningssätt. Här vill vi att alla ska få vara den de vill och är. Färger leksaker och material är till för alla. På våra färgfredagar breddar vi normerna kring färg. I vår lärandemiljö arbetar vi med att fullfölja en aktivitet på ett bra sätt, både att genomföra och avsluta.
Lpfö 18 2.2 - Omsorg, utveckling och lärande Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Vi arbetar projektinriktat och väver in läroplanens alla delar i detta arbetet. Detta läsår arbetar vi med skogen. Projektet utvecklas utifrån varje barns intresse och nyfikenhet och utgår från där de befinner sig i sitt lärande. Matematik, språk, natur och teknik, estetiska uttrycksformer och digitala lärverktyg bildar tillsammans en helhet i barnens lärande.
Lpfö 18 2.3 - Barns delaktighet och inflytande Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. Barnet ges möjlighet till delaktighet och inflytande genom att göra egna aktiva val under hela dagen. Tex genom valkort där barnet väljer aktivitet utifrån intresse och nyfikenhet. Barnen har tillsammans med oss pedagoger fått utveckla , utforma, och smycka våra lärmiljöer. Vårt projektarbete utgår från barnets intresse och frågor och formas utifrån det. Lek-och lärsituationer bygger på barnets delaktighet och de ges möjlighet till ett reellt inflytande över hur lärandet ska utformas. Vi möjliggör att alla barn får talutrymme och taltid så att varje barn får komma till tals. Vi uppmuntrar varje barn att sätta ord på tankar och känslor, på så vis främjas deras delaktighet och inflytande.
Lpfö 18 2.4 - Förskola och Hem För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Genom daglig kontakt vid hämtning och lämning försöker vi skapa en god relation mellan förskola och hem. Vi använder oss av olika informationskanaler tex veckobrev, whiteboardtavlor i hallen där vi skriver vad vi gör, barnets lärloggar med mera. Se enkät med ansiktsuttrycken. Får ni våra veckobrev?
Trivsel
Övrigt

Syftet med planen är:

  • Att utifrån barnets erfarenheter, intressen, behov och åsikter beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen. Länk till Lpfö 18
  • Att efter samtal mellan pedagoger och föräldrar och eventuellt barn, formulera aktuella utvecklingsområden utifrån läroplanen
  • Att komma överens om hur pedagoger och föräldrar kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden
  • Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal
Så här arbetar vi vidare med barnets utveckling och lärande Pedagog föreslår mål för verksamheten utifrån läroplanen som pedagog/vårdnadshavare sen kommer överens om i samtalet. Mål kan skrivas under en eller flera områden
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: