Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Nälsta Vinsta förskolor

Skapad 2021-02-15 09:50 av Annika Engström
Underlag för utvecklingssamtal Nälsta Vinsta förskolor
Förskola 3 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Innan samtalet:

Vi skapar ett underlag utifrån pedagogiska dokumentationer kring våra åtaganden och läroplanens målområden.

Vi intervjuar de äldre barnen.

De yngre barnen observerar vi och är då extra observanta på kroppsspråk och ansiktsuttryck.

Vi reflekterar kring vårt underlag med våra kollegor.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkomna till samtalet. Syftet med utvecklingssamtalet är att tillsammans med barnets vårdnadshavare föra samtal om barnets nuvarande trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan. Samtalet bidrar till en ökad kunskap om varje barn.

Under nästkommande rubriker finns möjlighet för er vårdnadshavare att ta del av förskolans tankar och själva skriva kommentarer som vi tillsammans går igenom under samtalet.

 

Ur Lpfö 18

Förskollärare ska ansvara för utvecklingssamtalens innehåll, utformning och genomförande.

 

Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst 1ggn/år.

 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.

Varmt välkomna!

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Enkäten genomförs av personal med barn inför utvecklingssamtalet. Vid samtalet förs en dialog med vårdnadshavare om vad som framkommit.

Jag...

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. (Lpfö 18).

 

Frågor till vårdnadshavare

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. 

Välmående och trivsel Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet.
Utveckling och lärande Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för.
Barns delaktighet och inflytande Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: