Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny mall utvecklingsamtal för de yngre barnen Vällingby förskolor

Skapad 2021-02-16 03:34 av Mia Haraldsson
Underlag för utvecklingssamtal för förskolan - Vällingby
Förskola 1 - 3
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Innan samtalet:

Skapar vi ett underlag utifrån pedagogiska dokumentationer kring våra åtaganden och läroplanens målområden.

De yngre barnen observerar vi och är då extra observanta på kroppsspråk och ansiktsuttryck.

Reflekterar vi kring vårt underlag med våra kollegor.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkomna till samtalet. Syftet med utvecklingssamtalet är att tillsammans med barnets vårdnadshavare föra samtal om barnets nuvarande trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan. Samtalet bidrar till en ökad kunskap om varje barn.

Under nästkommande rubriker finns möjlighet för er vårdnadshavare att ta del av förskolans tankar och själva skriva kommentarer som vi tillsammans går igenom under samtalet.

 

Ur Lpfö 18

Förskollärare ska ansvara för utvecklingssamtalens innehåll, utformning och genomförande.

 

Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst 1ggn/år.

 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.

Varmt välkomna!

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. (Lpfö 18).

 

Frågor till vårdnadshavare

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. 

Trivsel och välmående Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet.
Utveckling och lärande Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.
Barns delaktighet och inflytande Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.
Projekt Hållbar framtid Alla barn deltar i det enhetsövergripande projektet "Hållbar framtid " med avsikt att ge barnen möjlighet att tillägna sig i ett varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och naturen.
Språk och kommunikation Barnen uppmuntras till att utveckla sitt språk (utveckla sitt ordförråd, sin förmåga att berätta, ställa frågor, uttrycka tankar, att lyssna och utveckla sitt skriftspråk).
Matematisk tänkande Barnen uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande (mängd, antal, ordning, mätning, tid). Taluppfattning, problemlösning & matematikglädje (förstå matematikens användning i vardagen)
Naturvetenskap och naturvetenskapliga förhållningssätt Barnen uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen (sambanden i naturen mellan människor, växter, djur).
Digitala verktyg Barnen använder digitala verktyg/hjälpmedel i sitt lärande
Skapande och olika uttryckssätt Barnen uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former (lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama). Barnen ges möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan (genom att förskolan tar emot eller besöker teater, musik, dans, samarbetar med bibliotek eller besöker museer och liknande).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: