Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snoken Grynmalaregårdens förskola - Samtalsmall, Lpfö 18

Skapad 2021-02-18 11:27 av Camilla Grankvist
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

För att samtalet ska bli en dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger är det viktigt att alla parter är väl förberedda inför samtalet. Vi ber dig därför att kommentera det du vill ta upp vid samtalet.

 

Detta kommer vi ta upp vid samtalet:
Vi kommer tillsammans att prata om barnets välbefinnande och omsorg hos oss på Grynmalaregårdens förskola. Där efter har vi möjlighet att prata om hur vi arbetar med normer och värden, omsorg, utveckling och lärande, barns delaktighet och inflytande och förskola och hem. Under varje rubrik har vi kort beskrivit hur vi arbetar med dessa olika områden.

Inför samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (Lpfö 18, S.7) Klicka här för att öppna läroplanen. 

Förskolans uppdrag
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang (Lpfö 18, s.12) Klicka här för att öppna läroplanen

Utvalda läroplansmål för HT 2020/VT 2021 inom normer och värden:

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 

På avdelningen Snoken har pedagogerna tydliga riktlinjer utifrån läroplanen, är konsekventa och goda förebilder. På avdelningen Snoken har vi tillsammans med barnen gjort tydliga riktlinjer och förhållningssätt för verksamheten på bussen.  Vår intention är att utbildningen ska ske i mindre grupper så ofta det går. På Snoken är leken grunden för utvecklandet av sociala kompetenser och regler för samvaron. Barnen är delaktiga i utbildningen och uppmanas till ett gemensamt ansvar för förskolans miljö. Arbetet i utbildningen utgår från att ge barnen metoder och redskap för att självständigt lösa konfliktrelaterade situationer. Barnen görs även medvetna om att de kan söka hjälp hos andra barn och pedagoger vid behov. Utbildningen ger barnen en rik syn på mångfald genom att ta vara på de resurser som finns i samhället utanför förskolan samt genom olika media. Olikheter ses som en tillgång och utbildningen utgår från en positiv grund där individens styrkor får stå i centrum.

Förväntade effekter: 

När barn kan vänta på sin tur

När barnen visar att de tar ansvar

När barnen visar respekt för varandra

När barn har redskap att föra en dialog

 

 

Normer och värden Förskolans uppdrag är att att aktivt påverka, stimulera och hjälpa barnen att utveckla förståelse för samhället och allt kring det, vad gäller de demokratiska värderingarna. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring Normer och värden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet (Lpfö 18, s.13) Klicka här för att öppna läroplanen.

Utvalda läroplansmål för HT 2020/VT 2021 inom omsorg, utveckling och lärande:

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

På avdelning Snoken ges barnen möjlighet att utveckla sin identitet, känna tillit till sin egen förmåga samt får fundera på lösningar genom vårt lösningsinriktat arbetssätt. Den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Barnens tankar, ideer och lösningar tas tillvara för att de ska få lagom avvägda utmaningar i de olika miljöerna vi besöker med förskolebussen. Både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet utifrån de förutsättningar bussens utrymmen ger. Barnen känner igen våra olika miljöer som vi besöker. Utifrån de olika pedagogiska miljöer vi besöker med vår bussverksamhet skapas en mångfald av pedagogiska rum som ger en mängd olika roliga och meningsfulla lär-och undervisningstillfällen för barnen. När vi besöker våra olika miljöer utgår vi från att barnen ska utmanas i sin matematiska, språk- och kommunikationsutveckling, och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av lek, fantasi, problemlösning samt av olika estetiska uttrycksformer.

Förväntade effekter: 

Våga använda nytt material till mer än vad det är tänkt till

Väcka nyfikenhet och funderingar på hur vardaglig teknik och kemi fungerar

Barnen ser ett samband mellan experiment och vardagliga händelser

 Omsorg, utveckling och lärande Förskolans uppdrag är att se till att vår verksamhet präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Ta tillvara på barnens intressen och stärka dem så de kan erövra nya kunskaper och erfarenheter. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring utveckling och lärande i läroplanen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 Barns delaktighet och inflytande 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö 18, s.16) Klicka här för att öppna läroplanen

Utvalda läroplansmål för HT 2020/VT 2021 inom barns inflytande:

  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

 

På avdelningen Snoken ligger pedagogernas barnsyn till grund för de möjligheter som ges. Verksamheten utgår från  barnens intresse och behov genom att ge barnen utrymme och utmaningar i de egna valen. Ge barnen verktyg för att förstå sina rättigheter och skyldigheter. Verksamheten arbetar aktivt med att ge barnen utrymme och utmaning i de egna valen och med detta följer både rättigheter och skyldigheter. Barnens egna val respekteras i såväl de egna som i de styrda aktiviteterna. Stort fokus läggs på den språkliga utvecklingen och olika metoder för att barnen  ska kunna göra sig hörda.  Genom att vara medvetna och lyhörda för barnens uttryck blir möjligheten till att fånga upp alla barn individuellt stor.  Barnen uppmuntras att argumentera för att kunna påverka sin situation, men de ska också få en förståelse för när och varför den egna viljan inte alltid är genomförbar.

Förväntade effekter: 

När barn visar ansvar för olika material och var materialet hör hemma

När vi ser att barnen tar ansvar för sina handlingar.

När barn med kroppsspråk och/eller muntligt visar empati för sin handling

När barnen visar var olika saker ska vara och är rädda om dem.

 

 

 

Barns delaktighet och inflytande Förskolans uppdrag är att lägga grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Att låta barnens intressen och behov ligga till grund för miljöns utformning. Genom att stödja barnen i att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, skapar vi förutsättningar för att utveckla deras sociala förmågor. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring barns inflytande.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen (Lpfö 18, s.17) Klicka här för att öppna läroplanen.

 


Hur ger verksamheten vårdnadshavare utrymme för delaktighet?

Förskola och hem Förskolans uppdrag är att komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete skall ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring förskola och hem.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: