Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilen Grynmalaregårdens förskola - Samtalsmall, Lpfö 18

Skapad 2021-02-18 12:10 av Camilla Grankvist
Utvecklingssamtal
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

För att samtalet ska bli en dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger är det viktigt att alla parter är väl förberedda inför samtalet. Vi ber dig därför att kommentera det du vill ta upp vid samtalet.

 

Detta kommer vi ta upp vid samtalet:
Vi kommer tillsammans att prata om barnets välbefinnande och omsorg hos oss på Grynmalaregårdens förskola. Där efter har vi möjlighet att prata om hur vi arbetar med normer och värden, omsorg, utveckling och lärande, barns delaktighet och inflytande och förskola och hem. Under varje rubrik har vi kort beskrivit hur vi arbetar med dessa olika områden.

Inför samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (Lpfö 18, S.7) Klicka här för att öppna läroplanen. 

Förskolans uppdrag
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang (Lpfö 18, s.12) Klicka här för att öppna läroplanen

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utveckla normer och värden?

Vi på avdelning Fjärilen vill att barnen skall få med sig ökad insikt i att visa öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. För att möjliggöra detta är vi pedagoger förebilder. Vi måste alla vänta på vår tur och med barnen tränas "turtagning" genom att räcka upp handen och vi har även introducerat en talsten. Under samling innebär detta att den person som har talstenen får tala och sedan när stenen flyttas över till en annan person är det dennes tur. Likaså hjälper vi barnen till att dela med sig av material och bjuda in varandra till lek, detta genom att vara aktiva närvarande pedagoger. Att få en mer sammansvetsad grupp och i största allmänhet en trivsam miljö är av vikt för allas bästa. Genom att ge barnen små uppdrag och vara "hjälp-pedagog" liksom att ge de ansvarsområden på avdelningen där de tillsammans med andra har ett extra ansvar för våra saker och vår miljö bidrar till ett positivt lärande.

 

Utvalda läroplansmål för HT 2020/VT 2021 inom normer och värden:

Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

Normer och värden Förskolans uppdrag är att att aktivt påverka, stimulera och hjälpa barnen att utveckla förståelse för samhället och allt kring det, vad gäller de demokratiska värderingarna. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring Normer och värden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet (Lpfö 18, s.13) Klicka här för att öppna läroplanen.

Ett viktigt uppdrag i förskolan är att ge alla barn möjlighet till självständighet och att skapa tillit till sin egen förmåga. För att detta skall uppnås behöver barnen utmanas på en stimulerande nivå. Ett barn som aldrig klarar av en uppgift blir modfälld varvid ribban ej skall läggas för högt. Samtidigt som den ej får läggas för lågt för då skapas inte möjlighet till utveckling. Det gäller att finna en balans. Genom att barnen lär sig och blir trygga i de rutiner vi har i förskolan och på Fjärilen skapas möjlighet till att lättare utvecklas vidare. "Jag vill, jag vågar, jag kan" är ett uttryck som vi vill att barnen skall kunna uttrycka med glädje och stolthet.

 

Utvalda läroplansmål för HT 2020/VT 2021 inom omsorg, utveckling och lärande:

Självständighet och tillit till sin egen förmåga.Omsorg, utveckling och lärande Förskolans uppdrag är att se till att vår verksamhet präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Ta tillvara på barnens intressen och stärka dem så de kan erövra nya kunskaper och erfarenheter. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring utveckling och lärande i läroplanen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 Barns delaktighet och inflytande 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö 18, s.16) Klicka här för att öppna läroplanen

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utöva delaktighet och inflytande?

Vi vill ge barnen en bra grund att stå på vad gäller att uttrycka sina tankar och åsikter. Detta görs genom att vi gör barnen mer delaktiga genom aktiva val. Genom lekar/samarbetsövningar, sång och danslekar, öppen scen, berättelsetråd och teatergrupp för blivande förskoleklassbarn vill vi skapa förutsättningar för att lättare våga ta plats. Dagens samhälle ställer stora krav på den enskilda individen. Att från det att barnen är små visa att deras röst är betydelsefull och viktig är något vil vill att de har med sig i sitt fortsatta liv när de lämnar förskolan. När vi pedagoger fångar det naturliga samtalet vid t.ex. lunchbordet, när barnen skapar eller när vi tar på eller av ytterkläder etc. ger vi barnen uppmärksamhet och visar att de är viktiga! "Ingen är för liten för att göra något stort" som vi tidigare förmedlat till barnen då vi talat om klimataktivisten Greta Thunberg och hennes engagemang.

 

Utvalda läroplansmål för HT 2020/VT 2021 inom barns inflytande:

Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så de kan påverka sin situation.

Barns delaktighet och inflytande Förskolans uppdrag är att lägga grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Att låta barnens intressen och behov ligga till grund för miljöns utformning. Genom att stödja barnen i att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, skapar vi förutsättningar för att utveckla deras sociala förmågor. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring barns inflytande.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen (Lpfö 18, s.17) Klicka här för att öppna läroplanen.

 


Hur ger verksamheten vårdnadshavare utrymme för delaktighet?

Förskola och hem Förskolans uppdrag är att komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete skall ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring förskola och hem.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: