Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Förskola till Förskoleklass - Generell överlämning Sandvikens kommun

Skapad 2021-02-18 03:27 av Kristina Johansson
Genom avslutningssamtalet vill vi ge barnen möjlighet att avsluta sin tid på förskolan genom att förbereda samtalet med hjälp av intervjufrågor och genomgång av vad de har lärt sig på förskolan. "Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Det ska finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet." (Lpfö 18)
Förskola 5 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Välkommen till mitt samtal agenda

Till hösten ska ditt barn börja i förskoleklass.

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Det ska finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. (Lpfö 18)

Detta samtal är en del i arbetet med att förbereda barnet och vårdnadshavare inför övergången.

I detta samtal finns det möjlighet att samtala om tankar och funderingar kring övergången mellan förskola-förskoleklass. Vi kommer att gå igenom:

  • barnets tankar utifrån den intervjun som gjorts på förskolan med ditt/ert barn. 
  • om det finns något som ni vårdnadshavare tycker är bra att mottagande skola får ta del av.
  • om det är något som vi i förskolan tycker är bra att mottagande skola får ta del av.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.
  • Arbetslaget ska respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen”

Skolverket, 2018, sid. 16.

Intervjufrågor - generell överlämning
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Syftet med samtalet är att summera förskoleperioden från både föräldrarnas och pedagogernas sida. Utvecklingssamtalet har varit en hjälp under resans gång. Att samtala om barnets vistelse i förskolan, barnet utveckling, sociala relationer och framtid etc. I detta samtal behandlas också transitionen* mellan förskola och förskoleklass och fritidshem.
Markström & Simonsson, 2013

*Transitionen = övergång

Generell överlämning

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidra till att genomföra förskolans uppdrag.

"Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnets utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv." ur Lpfö 18

Generell överlämning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: