Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återkopplingssamtal Frösakullsskolan vt-21

Skapad 2021-02-23 10:03 av Christina Stenman
Mall för återkopplingssamtal med skolans medarbetare.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till ditt Återkopplingssamtal

Dina förberedelser sker här genom att du går igenom underlaget och gör anteckningar under de olika flikarna. Varje pedagog har ett eget underlag och det är bara du och din chef som har tillgång till dokumentet.

Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet"  med områden vi kommer att tala om. Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika områdena senast en vecka innan samtalet.

När du är klar klickar du på ”Förberedelse klar” och jag som chef kan då börja förbereda mig. Har du inte klickat på ”Förberedelse klar” en vecka före vårt samtal kommer jag att göra det och detta innebär att dokumentet blir låst för dig.

Hjärtligt välkommen!

 

Allmän information om medarbetarsamtal:

Medarbetarsamtal är ett individuellt och strukturerat samtal mellan dig som medarbetare och din chef. Ett sådant samtal ska ske minst en gång per år. Samtalet är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det år som varit. Målet med samtalet är att tydliggöra de medarbetarmål och utvecklingsbehov du har för att nå verksamhetsmålen. Medarbetarsamtalet ska även ha en koppling till det årliga lönesamtalet. För att medarbetarsamtalet skall bli meningsfullt är det viktigt att du förbereder dig väl. Då läggs en bra grund för dialog.
Syftet med samtalet är att du ska kunna bidra på bästa sätt för att målen med verksamheten ska uppnås. 


För att du ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att du och din chef samtalar om ditt uppdrag, dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Du får därigenom möjlighet att förmedla dina tankar om verksamheten och bidra med idéer och förslag till förbättringar. Att ge varandra feedback görs oftast naturligast och bäst i vardagen men i medarbetarsamtalet kan du och din chef göra detta på ett mer strukturerat och fördjupat sätt.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Uppföljning från föregående medarbetarsamtal.

Namn
Kommentar…

Samverkan

Målsättning utifrån lönekriterier

 • kollegialt lärande, jag utmanar och låter mig utmanas i mitt yrkesutövande.
 • nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare.
 • bidrar aktivt under möten.
 • tar initiativ och driver samarbete på olika nivåer, kan vara på skolan och utanför.
 • har förmåga att kunna hantera och lösa problem, hinder och utmaningar enskilt eller tillsammans med andra
Namn
Kommentar…

Utveckling

Målsättning utifrån lönekriterier

 • arbetar utifrån verksamhetens uppsatta mål.
 • utvärderar och dokumenterar effekter av olika insatser och anpassar arbetet därefter.
 • använder digitala hjälpmedel i undervisningen enligt styrdokument och lokala mål.
 • reflekterar systematiskt över mitt arbete, både enskilt och tillsammans med andra. Bedömer mitt eget och verksamhetens behov av utveckling.
 • arbetar kontinuerligt med att möta elever i behov av stöd och utmanar de elever som är i behov av detta. Använder Unikum aktivt.
 • agerar i ett helhetsperspektiv där undervisning, fritidsverksamhet och raster ses som viktiga i elevens skoldag
 
Namn
Kommentar…

Mötet

Målsättning utifrån lönekriterier

 • agerar professionellt vid alla möten med elever, vårdnadshavare och kollegor.
 • visar höga och positiva förväntningar på elevens utveckling.
 • kommunicerar vilka kunskaper eleven ska utveckla och hur dessa ska visas, vad som ligger till grund för bedömning, samt hur detta ska genomföras.
 • har ett lågaffektivt bemötande.
Namn
Kommentar…

Ledarskap/medarbetarskap

Målsättning utifrån lönekriterier

 • utövar och utvecklar ett tydligt ledarskap som leder till trygghet och studiero för eleverna.
 • utvecklar lektionsstrukturer som är gynnsamma för trygghet och studiero.
 • skapar relationer med kollegor och elever från olika stadier.
 • följer fattade beslut och skolans rutiner
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: