Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönesamtal förskolor i Ale kommun vt 2021

Skapad 2021-02-24 08:51 av Ulrika Samuelsson
Lönesamtalet är ett tillbakablickande samtal där chef och medarbetare utvärderar föregående års prestation kopplat till uppdrag, individuell mål- och utvecklingsplan samt Ale kommuns bedömningskriterier. Genom samtalet ska du som medarbetare få förståelse för bedömning och ny lön i samband med löneöversynen. Ale kommuns bedömningskriterier och huvuduppdrag ska vara väl kända av alla medarbetare.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Denna text gäller vid lönesamtal.

Nu sker planering inför nästa lönesamtal. För att förberedelserna inför samtalet ska kunna göras behöver chefen klicka på Planering klar!

Välkommen till mitt samtal agenda

Under samtalet samtalar ni sedan kring bedömningen av föregående års prestation och eventuella likheter/ olikheter. Chef gör efter samtalet en bedömning kring varje bedömningskriterier; Mål och Resultat, Yrkeskunnande samt Engagemang och Utveckling.

Det är chefens uppgift att bedöma medarbetares arbetsprestationer och visa på sambandet mellan arbetsresultat och lön. För att göra så objektiva bedömningar som möjligt behöver vi bedömningskriterier.

Både chef och medarbetare skriver under (i vårt fall blir det bekräftar att man varit med på mötet i Unikum) samtalsmallen för att bekräfta att samtalet har ägt rum.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Ale Kommuns Bedömningskriterier

Bör utvecklas: Arbetet utförs med viss passivitet eller inaktivitet. Medarbetaren uppfyller inte grundkraven i uppdraget. Om en medarbetare placeras här är det en signal om att arbetsresultatet måste förbättras. Handlingsplan bör ha upprättats utifrån tidigare tydliggörande samtal med medarbetaren.

Bra: Är en tillfredsställande prestationsnivå. Utförandet av arbetsuppgifterna sker på en fullt godtagbar nivå för grunduppdraget.

Mycket bra: Är en prestationsnivå som ställer större krav på samverkan samt förmågan att omsätta övergripande mål och planer till handling. Sättet att utföra arbetsuppgifter påverkar även andra, på olika nivåer beroende på tjänstens grunduppdrag. Innebär att medarbetaren med regelbundenhet överträffar grundkraven i arbetet och presterar bättre än förväntat utifrån sitt grunduppdrag. Personen är en tydlig förebild för andra inom organisationen avseende uppnådda arbetsresultat och bidrar genom sitt arbete till Ale – en arbetsgivare.

Mål och resultat
• Bidrar till verksamheten/enhetens måluppfyllelse
• Har god förmåga att nå arbetsresultat

Yrkeskunnande
• Uppvisar kunnighet i utförandet i sin yrkesroll
• Är kunnig i sitt sätt att välja metod och arbetssätt utifrån uppdragets karaktär
• Är ett stöd för kollegor med sitt kunnande
• Delar kompetens och sprider kunskap
• Har ett professionellt förhållningssätt i kontakten med övriga anställda samt kunder/brukare/invånare
• Förmåga att se hela organisationen

Engagemang & Utveckling
• Tar ansvar för det egna arbetet
• Är drivande i sin egen utveckling
• Arbetar lösningsfokuserat och konstruktivt
• Deltar aktivt vid arbetsmöten
• Tar initiativ till och deltar i verksamhetens utvecklingsarbete
• Samarbetar väl med kollegor på arbetsplatsen och bidrar till en god arbetsmiljö

 

Underlag till lönesamtalet från medarbetare och chef

Vid 2021 års lönesamtal bedöms hela 2020 års prestation kopplat till grunduppdrag, individuell mål- och utvecklingsplan samt Ale kommuns bedömningskriterier.

 

Mål och resultat
Yrkeskunnande
Engagemang och utveckling

Detta är stödmaterial

Matriser med kvalitetsindikatorer för observation och utveckling av undervisningen

Förskollärare egenvärdering

Barnskötare egenvärdering 

Detta material är Extramaterial till Läsa, skriva och räkna i förskolanav Ann S. Pihlgren, Natur & Kultur, 2020.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: