Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal för Asplunden och Hasselbacken förskolor 2021

Skapad 2021-02-26 09:24 av Christina Nordh
Utvecklingssamtalen är ett sätt för oss på förskolan att utvärdera verksamheten och dess innehåll. Tillsammans med er vårdnadshavare talar vi om barnets trivsel, utveckling och lärande. Det ger en bra bild av hur vi ska gå vidare och utveckla vår verksamhet så det gynnar barnets utveckling och barngruppen på bästa sätt. Utvecklingssamtalet är också en möjlighet för er och barnet att få inflytande i förskolans verksamhet. Utbildningen i förskolan regleras av skollag och läroplanen för förskolan. Genom omsorg, lek och lärande i stimulerande och utmanande miljö ska den pedagogiska verksamheten leda till utveckling och lärande hos barnen. Förskolans läroplan finns att läsa på förskolan eller här på Unikum.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu förbereder pedagogerna barnets nuläge samt intervjuar barnet utifrån frågeställningarna.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till mitt samtal 

 

Varför utvecklingssamtal?

Förskolans läroplan, kapitel 2.4 Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Samtalets innehåll

 • Utgår från aktuell dokumentation från pågående arbete på avdelningen som visar barnets utveckling och lärande och verksamhetens resultat. Barnets lärprocesser återkopplas till Er vårdnadshavare vid samtalet.
 • Pedagogerna beskriver hur förskolan arbetar för att stimulera barnets utveckling och lärande utifrån förskolans läroplan och uppdrag.
 • Utgår från den potential som finns hos barnet och hur förskolan arbetar för att utmana och stödja barnets fortsatta utveckling och lärande.
 • Övrigt Ni vårdnadshavare önskar prata om

Samtalets genomförande

Dokumentationer av äldre barns utveckling och lärande återkopplas till barnet före samtalet. Pedagogerna visar barnet innehållet och barnet får vara delaktig i vad som berättas om barnet i dokumentationen och samtalet. Barnet visar dokumentationen för Er vårdnadshavare före samtalet eller deltar i samtalet.

Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar från förskolans pedagoger

Samtalet kommer att läggas upp på följande sätt:

 • Vårdnadshavares bild av barnet utanför förskolan.
 • Förskolans bild av barnet i förskolan.
 • Överenskommelser- Tankar framåt.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Normer och värden

Lärandeförvaltningen prioriterade område och förskolans övergripande fokusområde 2021: Inkludering

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,

Det handlar om ett eller flera av dessa områden: trivsel, trygghet, relationer, empati, öppenhet, respekt och ansvar.

Förskolan använder sig bla av värdegrundsmaterialet Kanin och Igelkott. Där får barnen ta del av olika strategier för att vara en bra kompis. Materialet består av 10 olika böcker med situationer som barnen känner igen från förskolan, b.la. dela med sig, hur ska man göra när man gjort någon ledsen? Hur gör man någon annan glad? Samarbeta? Till varje bok finns det också en handledning att arbeta efter. Inom förskolan behöver man arbeta ofta och mycket med hur man är en bra kompis, hur man ska förhålla sig till andra och vad det innebär att vara en del av en grupp.  Vi använder även materialet Kanin och Igelkott- Barnkonventionen. Förskolan arbetar även utifrån plan mot diskriminering och kränkande behandling där arbetet sker både främjande och förebyggande. 

Nuläge

 • upplevelse av hur barnet har det på förskolan
 • upplevelse av hur barnet uttrycker sina känslor

Personalens syn:

Vårdnadshavarens syn:

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt

Utveckling och lärande

Lärandeförvaltningens prioriterade område och förskolans övergripande mål 2021: Språket

 Förskolan ska sträv efter att varje barn utvecklar:

 • ett nyanserat talspråk, ordförråd samt  förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.  Det handlar om ett eller flera av dessa områden: lek, språk, matematik, naturvetenskap och teknik.
Nuläge

 • Tankar om barnets styrkor / förmågor / talanger
 • Tankar om barnets intressen
 • Upplevelse av hur barnet gör för att lära sig nya saker

Barnets syn

Pedagogens syn

Vårdnadshavarnes syn

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Barns delaktighet och inflytande

Lärandeförvaltningen prioriterade område och förskolans övergripande fokusområde 2021: Entreprenöriellt lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

 • sin nyfikenhet och kreativitet och lust att leka och lära,

Det handlar om ett eller flera av dessa områden: påverkan, delaktighet, ansvar, samarbetsförmåga.

Förskolan ska arbeta för att barnen ska ha rätt till delaktighet och inflytande. Det är barnens behov och intresse som barnen själva ger uttryck för som ska ligga till grund för utformning av miljön och planering av utbildningen. Det är observationer och dokumentationer av barnens intressen och nyfikenhet som ligger som grund till vidare planering av undervisningen.

Nuläge
 • Upplevelse av hur barnet samspelar med andra
 • Tankar om barnets inflytande över och möjlighet att kunna påverka

Barns delaktighet och inflytande

Vårdnadshavens syn

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: