Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tvärflöjtens förskola - Ramsan

Skapad 2021-03-01 13:51 av Eva Talik
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

För att samtalet ska bli en dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger är det viktigt att alla parter är väl förberedda inför samtalet. Vi ber dig därför att kommentera det du vill ta upp vid samtalet.

 

Detta kommer vi ta upp vid samtalet:
Vi kommer tillsammans att prata om barnets välbefinnande och omsorg hos oss på Tvärflöjtens förskola. Där efter har vi möjlighet att prata om hur vi arbetar med normer och värden, omsorg, utveckling och lärande, barns delaktighet och inflytande och förskola och hem. Under varje rubrik har vi kort beskrivit hur vi arbetar med dessa olika områden.

Inför samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (Lpfö 18, S.7) Klicka här för att öppna läroplanen. 

Förskolans uppdrag
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang (Lpfö 18, s.12) Klicka här för att öppna läroplanen

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utveckla normer och värden?

Genom lyhörda närvarande pedagoger som stöttar och agerar som goda förebilder lär sig barnen att respektera sina kamrater, ta ansvar för sina handlingar samt värna om vår lärmiljö. Vi skapar ett inkluderande förhållningsätt där vi utvecklar empatisk förmåga genom att träna på samförstånd, turtagande och ömsesidighet. Genom att dela upp barnen i mindre grupper utifrån barngruppens behov möjliggör vi för goda sociala kontakter där vart barn kan utveckla sina förmågor i sin egen takt. 

 

Utvalda läroplansmål för HT 2020/VT 2021 inom normer och värden:

* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra

Normer och värden Förskolans uppdrag är att att aktivt påverka, stimulera och hjälpa barnen att utveckla förståelse för samhället och allt kring det, vad gäller de demokratiska värderingarna. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring Normer och värden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet (Lpfö 18, s.13) Klicka här för att öppna läroplanen.

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet för omsorg, utveckling och lärande?


Genom att ta tillvara på barnens intressen och utforma en lärmiljö som främjar självständigt utforskande får barnen möjlighet till utveckling och lärande under hela dagen på förskolan. Vi arbetar språkstimulerande för att utveckla barnens språkliga förmåga med bla rim, ramsor, sånger och sagor.  Genom att följa en maskkompost på nära håll erövrar vi nya kunskaper om maskarnas liv och del i ett kretslopp. I från jord till bord utforskar vi vad ett frö behöver för att växa och må bra samt genom experiment får vi uppleva enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Lärandet fördjupas och bearbetas genom olika uttrycksätt som  digital teknik, sång, rörelse och skapande. Dokumentation finns tillgängligt för barnen där de får möjlighet till att tänka kring sitt lärande. Barnens reflektioner tas till vara och för arbetet vidare. 

 

Utvalda läroplansmål för HT 2020/VT 2021 inom omsorg, utveckling och lärande:


* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga

* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Omsorg, utveckling och lärande Förskolans uppdrag är att se till att vår verksamhet präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Ta tillvara på barnens intressen och stärka dem så de kan erövra nya kunskaper och erfarenheter. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring utveckling och lärande i läroplanen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 Barns delaktighet och inflytande 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö 18, s.16) Klicka här för att öppna läroplanen

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utöva delaktighet och inflytande:

Vi arbetar med att utforma en tydlig tillgänglig lärmiljö där barnens intresse och behov ligger till grund för miljöns utformning. Miljön förstärks med  bildstöd vilket skapar en lärmiljö som främjar barnens delaktighet och inflytande. Barnen uppmuntras till självständighet både i utforskande samt rutinsituationer.  Takk används som ett tillägg till det verbala språket. Barnens intressen och behov ligger till grund för utformning av våra projekt. Genom att kontinuerligt  dokumentera och reflektera tillsamman med barnen ges de möjlighet till delaktighet och inflytande i projektens fortgång. 

Utvalda läroplansmål för HT 2020/VT 2021 inom barns inflytande:

* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

 

Barns delaktighet och inflytande Förskolans uppdrag är att lägga grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Att låta barnens intressen och behov ligga till grund för miljöns utformning. Genom att stödja barnen i att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, skapar vi förutsättningar för att utveckla deras sociala förmågor. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring barns inflytande.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen (Lpfö 18, s.17) Klicka här för att öppna läroplanen.

 


Hur ger verksamheten vårdnadshavare utrymme för delaktighet?

Förskola och hem Förskolans uppdrag är att komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete skall ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring förskola och hem.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: