Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Ängslyckans förskola läsåret 20/21.

Skapad 2021-03-07 10:35 av Monica Kjellgren
Här förbereder förskolan och hemmet sig inför utvecklingssamtalen.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Ängslyckan erbjuder ett utvecklingssamtal per läsår. Vid behov kan förskola eller vårdnadshavare önska ytterligare samtal.

För att utvecklingssamtalet ska bli en givande dialog mellan föräldrar och pedagog är det viktigt att alla parter är väl förberedda.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Inför utvecklingssamtalet

För att utvecklingssamtalet ska bli en givande dialog mellan föräldrar och pedagog är det viktigt att alla parter är väl förberedda.

Tänk igenom och kommentera frågorna nedan inför samtalet. Gör gärna det tillsammans med barnet om det är möjligt.

Om detta är ert sista utvecklingssamtal på förskolan så svara även på den sista frågan nedan. Denna fråga är endast avsedd för dem som har barn som ska sluta på förskolan.

Inför utvecklingssamtalet

Normer och värden

”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem” Lpfö-98/10. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Normer och värden

Normer och värden handlar om hur barnet utvecklar:

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället..

Omsorg, utveckling och lärande

”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.” Lpfö-18. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Språk och kommunikation

Språk och kommunikation handlar om hur barnet:

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, och
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

Matematik

Matematik handlar om hur barnet:

 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, och
 • – förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Naturvetenskap och teknik

Naturvetenskap och teknik handlar om hur barnet:

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld, och
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Helhet och allsidighet

Helhet och allsidighet handlar om hur barnet:

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • fantasi och föreställningsförmåga,
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, och
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.

Barns inflytande

”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är” Lpfö-18. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Barns inflytande

Inflytande handlar om hur barnet:

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Nytt avsnitt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: