Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Visan Tvärflöjtens förskola - Samtalsmall, Lpfö 18

Skapad 2021-03-08 03:05 av Marie Nilbecker
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

För att samtalet ska bli en dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger är det viktigt att alla parter är väl förberedda inför samtalet. Vi ber dig därför att kommentera det du vill ta upp vid samtalet.

 

Detta kommer vi ta upp vid samtalet:
Vi kommer tillsammans att prata om barnets välbefinnande och omsorg hos oss på Tvärflöjtens förskola. Där efter har vi möjlighet att prata om hur vi arbetar med normer och värden, omsorg, utveckling och lärande, barns delaktighet och inflytande och förskola och hem. Under varje rubrik har vi kort beskrivit hur vi arbetar med dessa olika områden.

Inför samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (Lpfö 18, S.7) Klicka här för att öppna läroplanen. 

Förskolans uppdrag
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang (Lpfö 18, s.12) Klicka här för att öppna läroplanen

Utvalda läroplansmål för HT 2020/VT 2021 inom normer och värden:

 • Respekt, solidaritet och ansvarstagande
 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utveckla normer och värden?

*Uppmuntran till att barnet känner sig delaktig och är med att utveckla sin lärmiljö tillsammans med sina kompisar. Ha lärmiljön som tillgänglig för alla som i sin tur leder till respekt och ansvarstagande.

*Att man löser olika situationer verbalt och eller med bilder.

 

Förväntade effekter: 

 • barn bjuder in andra i lek och samtal oavsett ålder och kön
 • barn försöker lösa konflikter
 • barn hjälper någon annan i olika vardagssituationer som uppstår (ex .påklädning )
 • barn visar empati, tröstar en kompis som är ledsen
 • barn väntar på sin tur
 • barn vågar visa eller berättar hur de känner
Normer och värden Förskolans uppdrag är att att aktivt påverka, stimulera och hjälpa barnen att utveckla förståelse för samhället och allt kring det, vad gäller de demokratiska värderingarna. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring Normer och värden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet (Lpfö 18, s.13) Klicka här för att öppna läroplanen.

Utvalda läroplansmål för HT 2020/VT 2021 inom omsorg, utveckling och lärande:

 • Utveckla sin identitet och känna trygg i den samt medvetenhet och rätten till sin kroppsliga och personliga integritet
 • Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet för omsorg, utveckling och lärande?

* Barnen får delta efter sina egna förmågor och känna sig trygga i det. 

* Verksamheten erbjuder olika aktiviteter och barnet kan välja hur mycket man vill delta.

* Uppmuntrar även till att uttrycka sig i den sociala leken med kompisarna.

* Miljön ska inspirera och inspireras till skapande och byggande tillsammans med sina kompisar.

Förväntade effekter: 

 • Barn är trygga och våga vara med i olika aktiviteter
 • Barn ska kunna säga STOP vid rätt tillfälle
 • Barn undersöker, härmar ord och uttryck (speciellt barn som har svårt med språket)
 • Barn aktivt bygger och skapar med olika material som finns tillgängliga på förskolan
 • Barn tar hjälp av kompisar och delger varandra sina erfarenheter 
Omsorg, utveckling och lärande Förskolans uppdrag är att se till att vår verksamhet präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Ta tillvara på barnens intressen och stärka dem så de kan erövra nya kunskaper och erfarenheter. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring utveckling och lärande i läroplanen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 Barns delaktighet och inflytande 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö 18, s.16) Klicka här för att öppna läroplanen

Utvalda läroplansmål för HT 2020/VT 2021 inom barns inflytande:

 • Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljö i förskolan

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utöva delaktighet och inflytande?

* Att barnen är delaktiga från början och får påverka samt utforma miljön på avdelningen och förskolan, vilket leder till att miljön blir deras.

 

Förväntade effekter: 

 • Barn värnar om förskolans material
 • Barn plockar undan efter avslutad aktivitet
 • Barn använder stopphanden
 • Barn gör och säger förlåt 

 

Barns delaktighet och inflytande Förskolans uppdrag är att lägga grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Att låta barnens intressen och behov ligga till grund för miljöns utformning. Genom att stödja barnen i att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, skapar vi förutsättningar för att utveckla deras sociala förmågor. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring barns inflytande.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen (Lpfö 18, s.17) Klicka här för att öppna läroplanen.

Hur ger verksamheten vårdnadshavare utrymme för delaktighet?

* Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning.

* Vid föräldramöte och utvecklingssamtal.

Förskola och hem Förskolans uppdrag är att komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete skall ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring förskola och hem.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: