Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal - Vivalla förskolor

Skapad 2021-03-11 13:19 av Emelie Larsson Wallin
Utvecklingssamtal
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Ett samtal där vi pratar om ditt barns utveckling och lärande samt hur vi tillsammans kan arbeta vidare.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Ni ska ges möjlighet att vara delaktiga i förskolans verksamhet och era synpunkter ska beaktas vid planering, genomförande och utvärdering.  

Läroplan (Lpfö 18) för förskolan - Skolverket <--- länk till läroplanen för förskolan (lpfö18) 

Frågor inför samtalet som ni ska fundera över.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Normer och värden

“Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.” – Lpfö 18

Gemensamt för alla förskolor i Vivalla:

Vi arbetar för att barnen ska känna sig välkomna, sedda och lyssnade på när de är på förskolan, av både pedagoger och kompisar. Vårt förhållningssätt är att vi alla är olika men lika mycket värda. Barnen får öva sig på att själva säga ifrån och stopp/sluta när något inte känns bra. Vi uppmanar barnen att hjälpa varandra och pedagoger finns närvarande för att stötta och hjälpa till. 

Omsorg, utveckling och lärande

“Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.” – Lpfö 18 

Gemensamt för alla förskolor i Vivalla:

Vi arbetar för att rutiner och undervisning ska ge barnet en god balans mellan aktivitet och vila. Barnens intressen tas tillvara då vi planerar för undervisning i förskolans alla moment, både ute och inne. Vi använder ett språkutvecklande arbetssätt, tex genom; högläsning, bildstöd, drama, musik. Vi arbetar tillsammans med barnen med pedagogisk dokumentation och reflektion för att synliggöra och sätta ord på barnets lärprocesser.

Barns delaktighet och inflytande

 

Gemensamt för alla förskolor i Vivalla:

Vi utformar lärmiljöerna så att barnen ges möjlighet att bli delaktiga i sina lärprocesser genom att tex. synliggöra och reflektera kring dokumentation. Vi hjälper barnen att ta ansvar utifrån sin egen förmåga, tex vid rutinsituationer och i lek. 

Förskola och hem

Gemensamt för alla förskolor i Vivalla:

Vi erbjuder VH utvecklingssamtal 2ggr/år för att tillsammans prata om barnets utveckling och utbildningens innehåll. Det finns även möjlighet att boka in ytterligare samtal vid behov. Vi använder Unikum för information samt möjlighet för VH att ta del av förskolans utbildning. En regelbunden kontakt med er VH är viktig för oss då vi kan föra fortlöpande samtal om barnets mående och utveckling. 

 

 

Reflektionsfrågorna

Att tänka på/jobba vidare med hemma och förskolan

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: