👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödavinbäret 2021

Skapad 2021-04-06 03:14 av Nanna Ramström
Samtalsmall Ale förskolor, (det finns en lathund till).
Förskola 3 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Enligt förskolans läroplan ska arbetslaget fortlöpande föra samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång per år. 

Detta utvecklingssamtal kommer att fokusera på:

  • Trivsel, trygghet och kamratrelationer
  • Det lustfyllda lärandet
  • Inflytande
  • Samarbete med hemmet

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta de komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. Lpfö18

På Rödavinbäret samtalar och reflekterar vi om hur olika vi kan vara, men samtidigt är vi väldigt lika. Det är viktigt att lyssna på varandra så man kan höra hur kompisen tänker så vi kan komma överens i leken. Det är också viktigt att våga prata och känna att det är viktigt det jag har att säga!

Vi låter barnen komma på hur vi väljer rättvist, oftast väljer barnen att rösta och det blir det som de flesta röstat på. Vi utmanar barnen genom att ställa frågan "känns det alltid rättvist om vi väljer det som de flesta röstat på?" "kan det finnas fler sätt att komma överens på?" "vad är att det att kompromissa?".

Vad händer när vi är osams? Kan två olika sätt att se på saker vara rätt? Måste vi tycka lika för att vara kompisar? Kan jag själv göra så det blir bra?

Vi pedagoger agerar gärna i rollspel för att belysa situationer och etiska dilemman, som kan vara besvärliga så att barnen kan utmanas i sitt tänk och att de själva får vara med och komma på en lösning som känns bra även om det inte blir exakt som hen tänkt sig. På Rödavinbäret blir det viktigt att få chansen att tänka sig in i hur det är att vara någon annan.

Beskriv och visa med stöd av dokumentation hur utbildningen arbetar med alla människors lika värde. Dagligen händer det incidenter där barnen inte kommer överens eller att det uppstår en känsla av att det är orättvist. Ofta kan man behöva lite stöttning för att hitta en konstruktiv lösning och ibland går det av sig självt. Ibland kan det vara svårt att komma till insikt om att "jag" själv inte var helt rättvis eftersom vi ofta kan tänka på olika sätt.
På detta sätt visar ditt/ert barn att det kan ta ansvar, visa hänsyn och hjälpa andra. Många gånger fixar man det själv, men ibland kan det behövas stöttning av pedagog. På Rödavinbäret kan man tillsammans reflektera och vara ganska duktiga med hjälp av pedagog, ta in vad den andre upplevde/tänkte i situationen. Hen kan lyssna på andra. ibland behövs det stöttning av pedagog. Hen kan trösta kompisen eller hämta hjälp av en pedagog. Hen brukar vara bra på att ta ansvar för att plocka tillbaks efter leken.
Beskriv barnets samspel med andra barn och vuxna. Hen leker med olika kompisar under dagen. Ibland kan det hända att man får en favoritkompis för stunden så behöver man känna att det alltid finns fler kompisar att leka med. Hen kan visa hänsyn och på att lyssna kompisar och vuxna, men kan ibland behöva stöttning. Hen kan komma med förslag och tips på hur vi lösa dilemman. När man leker så kan leken ibland kännas full. Hen kan då säga att det är fullt i leken ock kan även motivera och utveckla leken så att kompisen får plats.
På vilket sätt visar barnet att det är tryggt och trivs i förskolan? Hen är aktiv och pratar i samlingarna. Hen leker med flera olika kompisar på avdelningen. Hen visar trygghet i rutinerna på Rödavinbäret och kan leda andra om de behöver hjälp. Hen visar trygghet, pratar och lyssnar även mot andra pedagoger från grannavdelningarna.
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.Lpfö18

Beskriv och visa med stöd av dokumentation hur utbildningen arbetar med det lustfyllda lärandet. På Rödavinbäret använder vi oss barnens intressen för att starta i det lustfyllda lärandet i de olika delarna av läroplansmålen. En period så pratade barnen mycket om skogen och flera intresserade sig för avdelningens djurböcker. Då använde vi tillfället och planera in en aktivitet där vi använde barnens nyfikenhet. Aktiviteten blir att hitta och undersöka tecken på djurliv vår egen Trollskog. Efteråt pratar vi om upptäckterna vi gjort tillsammans, och barnen reflekterar och tar till sig varandras tankar och erfarenheter. Detta blir snabbt grunden till nya kunskaper och barnen inser snart att deras tankar blir värdefulla för vårt gemensamma lärande.
På detta sätt ser vi ditt/ert barns lust och förmåga att leka och lära. Hen hakar på i gemensamma aktiviteter. Hen använder sig mycket av egna erfarenheter som hen delar med sig av. Det som man i gruppen gemensamt kommer fram till, använder sig hen av som en kunskap som hen kan använda i nya sammanhang.
På detta sätt ser vi att ditt/ert barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. På Rödavinbäret lyfter vi fram att vi alla har med oss olika erfarenheter och att vi tränat oss på olika saker som vi intresserar oss för. Vi lyfter och stärker barnens styrkor så att de blir en tillgång för gruppen. Ditt barn visar självständighet och tillit till sin förmåga både i fri lek och i olika aktiviteter genom att vara aktiv, komma med idéer och visa hur hen tänker att det ska vara. Hen är också nyfiken och upptäcker fenomen genom att använda egna erfarenheter.
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.Lpfö18

Beskriv och visa med stöd av dokumentation hur barngruppen får inflytande i utbildningen. Då vi på Rödavinbäret använder vi oss av barnens intressen som grund i olika aktiviteter, så tar vi också vara på barnens drivkraft att föra aktiviteten framåt. Förhållningssättet gör att vi håller kvar barnens intresse och upptäckarlust. Vi påminner också barnen att det är deras idéer och tankar som gör att vi tillsammans kommer på och förstår nya saker. Vi tränar oss på att lyssna på varandra och komma överens. Ibland tänker flera lika och sen kommer det någon som tänker helt olika de andra. -Kan flera sätt att tänka vara rätt? På Rödavinbäret funderar vi mycket kring att tänka och tycka olika, och att olika också kan vara rätt. Att vara rättvis kan ibland vara att kompromissa, ibland att rösta, ibland att göra som någon annan får som den vill.
På detta sätt tar vi vara på ditt/ert barns tankar, idéer och åsikter i förskolan. Som vi har beskrivit ovan så jobbar vi för att allas åsikter är värdefulla och att allas olika erfarenheter och kunskaper blir spännande. Vi använder gruppen som inspiration och som en tillgång. I detta är hen delaktig. Hen är med och påverkar med sina idéer och tankar både i lekar och i gemensamma aktiviteter. Här tränar sig hen också på att ta hänsyn och tänka sig in i hur det är för någon annan.
Namn
Kommentar…

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen Lpfö18 

På detta sätt ger vi dig som förälder möjlighet till delaktighet i vår utbildning. På Rödavinbäret jobbar vi för goda relationer i barngruppen och för goda relationer med barnens familjer. Möjligheten till detta har vi genom föräldramöten, utvecklingssamtal och i det dagliga mötet vid lämning och hämtning. I dagens när man inte kan ha fysiska möten lägger vi krutet på den dagliga kontakten med vårdnadshavare. Vi värdesätter en öppen, bra kommunikation där vi från båda håll kan dela med oss av barnens vardag och där vi kan lösa frågor och dilemman som ibland kan uppstå.
Detta vill jag som förälder att vi skall prata om på utvecklingssamtalet.
Övriga synpunkter.
Namn
Kommentar…