👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Salmered

Skapad 2021-05-10 13:30 av Anna Wesslau
Denna samtalsmall använder vi i vårt område för alla utvecklande samtal som ligger utanför harmoniseringen.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Barn lär genom att få uppleva, undersöka, pröva, fantisera, förundras, ställa hypoteser och dra slutsatser på egen hand samt i mötet med andra. Genom att vara tillsammans med andra, barn och vuxna, på förskolan lär vi oss om varandras olikheter och förstår oss själva i relation till andra. Vi tänker att barn och vuxna, inte är på ett speciellt sätt utan att vi blir till, på olika sätt i relation till de möjligheter och normer som de olika miljöerna och dess material utgör.

 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Lpfö-18

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Utvecklingssamtalet steg för steg:

1. Barnet och pedagogerna förbereder sig inför samtalet i förskolan och bjuder in vårdnadshavaren till samtalet.

2. Vårdnadshavare förbereder sig hemma inför samtalet med förskolan.

3. Samtalet genomförs med pedagog och vårdnadshavare för att skapa en gemensam bild kring barnet. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Trygghet, normer och värden

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Lpfö18

 

 

 

Nulägesbeskrivning av barnet: Barnet, förskolan och hemmet svarar på frågor kring barnets trygghet och trivsel i förskolan. Tillsammans bildar de tre delarna ett större perspektiv på barnets trivsel och utveckling. Barnet får möjlighet att komma till tals efter sin förmåga tillsammans med pedagogen.

Utveckling och lärande

Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Lpfö18

 

Nulägesbeskrivning av barnets nyfikenhetsområden samt förskolans sätt att möta och utmana dessa i verksamheten. Barnet, förskolan och hemmet svarar på frågor kring barnets intressen, utveckling och lärande. Tillsammans bildar de tre delarna ett större perspektiv på vad barnet uppfattar som roligt och meningsfullt . Barnet får möjlighet att komma till tals efter sin förmåga tillsammans med pedagogen.

Barns delaktighet och inflytande

 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.

Förskolan ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Arbetslaget ska ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen.

Lpfö18

Nulägesbeskrivning av barnets förutsättningar och förmåga att utöva inflytande och delaktighet. Barnet, förskolan och hemmet svarar på frågor kring barnets delaktighet och inflytande i förskolan. Tillsammans bildar de tre delarna ett större perspektiv . Barnet får möjlighet att komma till tals efter sin förmåga tillsammans med pedagogen.