👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Härryda kommun/Gärdets förskola, samtalsmall

Skapad 2021-05-12 12:57 av Ann Parkstad
Utvecklingssamtal
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Syftet med mötet är att skapa en gemensam bild av ert barn. Vi kommer att berätta om vår utbildning och hur vi konkret arbetar med följande områden.
Under samtalet fokuseras barnets styrkor och möjligheter, samt behov och stöd för fortsatt utveckling och nya utmaningar.

  • NORMER och VÄRDEN;  “Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.” Lpfö18 s. 12 
  • OMSORG, UTVECKLING och LÄRANDE:  “Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.” Lpfö18 s.13 

  • BARNS DELAKTIGHET och ERFARENHET: “Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.” Lpfö18 s.16 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Ni ska ges möjlighet att vara delaktiga i förskolans verksamhet och era synpunkter ska beaktas vid planering, genomförande och utvärdering.  

Länk till Läroplanen>>>

Frågor inför samtalet som ni kan fundera över.
Pedagogernas syn: Lärande och Kunskaper: Aktuellt projektområde/fokusområde för avdelningen/förskolan? Vad tycker barnet är intressant och var ligger lusten att lära? Hur utmanar/utvecklar vi detta i förskolan? Så här kan vi se att barnet närmar sig nya saker, material och miljö på förskolan. Vilka strategier använder barnet? Relationer: Hur samspelar barnet med sin omgivning? Kommunikation, kamratrelationer, trygghet och trivsel? Hur utmanas barnet av sina kamrater, oss vuxna och förskolans miljö? Mod och självkänsla: Barnets reflektion och dokumentation kring sitt eget lärande Se till att få med barnets röst på något sätt: filmklipp, ljud, dokumentation där barnets åsikter tydligt framkommer utifrån barnets förutsättningar. Låt ev barnet delta i samtalet. Demokrati: Beskriv hur barnets delaktighet har påverkat verksamhetens inriktning/aktiviteter/miljö?
Barnintervju

Syftet:

"Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar." Lpfö18 s.6

Hur går vi vidare?