👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orust kommun samtalsmall åk 4-6 läsåret 21/22

Skapad 2021-08-20 14:40 av Eva Widdenhielm
Samtalsmall för elever i Orust kommun åk 4-6 med min trivsel och utveckling som samtalsunderlag
Grundskola 10 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 

  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Hur arbete med överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Mina viktigaste utvecklingsområden

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta med mina utvecklingsområden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
  • Bedömningen och kunskapstabellen (kunskapskraven) avser det som läraren i undervisningen behandlat fram t o m innevarande termin.
  • Om några förmågor inte är markerade betyder det alltså att man inte arbetat med detta än. Omeleven däremot har arbetat med förmågan men inte nått målet markeras det med ”insats krävs” i bedömningen. Läraren skriver då också en förtydligande kommentar.
  • Kunskapstabellerna kan vara endast delvis ifyllda beroende på vilka förmågor man hunnit arbeta med i undervisningen. Det är bra att tänka på att såväl betyget som markering i kunskapstabellen kan variera över tid. Läraren relaterar alltid sin bedömning till vilken årskurs eleven går i och förväntningarna på vad eleven skall kunna blir successivt högre med stigande årskurs.  Gemensamma kunskapskrav finns endast i år 3, 6 och år 9.

Unikum innehåller fritextfält (rutor där man kan skriva fritt). I fritextfälten ska man inte skriva känsliga uppgifter, och det ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Kränkande uttalanden är inte tillåtna. Detta gäller för alla användare som skriver i verktyget Unikum.

Känsliga personuppgifter är bl.a. uppgift som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politisk åsikt. Personuppgifter som kan betraktas vara integritetskänsliga är t.ex. beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper.

Min trivsel och utveckling

Elevens trivsel och utveckling handlar om utvecklingen av de mål som anges i läroplanens andra del. Dit hör avsnitten om Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Skolan och omvärlden samt Bedömning och betyg. Det är med andra ord elevens sociala utveckling som avses. 

Vill du läsa mer om just detta finner du det här.

Här följer ett urval av frågor som elevens besvarar inför samtalet. 

2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.
Namn
Kommentar…
2.2 Kunskaper Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.
Namn
Kommentar…
2.3 Elevernas ansvar och inflytande Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.
Namn
Kommentar…
2.7 Bedömning Bedömningen uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för detta finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg.
Namn
Kommentar…
Kommentarer Här kan man skriva ytterligare kommentarer till ovanstående eller lämna ytterligare synpunkter.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtal genomförs vid minst ett tillfälle/termin. Läraren/mentorn, eleven och elevens vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas formativt. Informationen från läraren grundas på elevens utveckling i relation till målen och kunskapskraven i läroplanen och kursplanerna. Det är också viktigt att tydliggöra vilka insatser som skolan behöver göra för att eleven ska nå målen och kunskapskraven. Varje samtal ska utgå från det förra samtalet och blicka framåt.
Under den här fliken kan elev, pedagog och vårdnadshavare formulera sådant som man skulle vilja prata om kring nuläget på utvecklingssamtalet.
Efter samtalet kan pedagogen skriva ner om det är något särskilt man talat om.

Inför utvecklingssamtalet:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
I samband med utvecklingssamtalet Noteringar utöver de som finns i elevens plan.
Namn
Kommentar…

Planering framåt

Här formulerar elev, pedagog och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för barnet. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering Denna utvärdering görs av elev och lärare innan nästa samtal.
Namn
Kommentar…