👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollnäs samtalsmall med framåtsyftande planering (F-9) 21/22

Skapad 2021-08-24 08:15 av Hans Nicklas Östlund
Samtalsmall och framåtsyftande planering för utvecklingssamtal grundskolan.
Grundskola 6 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min mentor. Samtalet handlar om min sociala  utveckling och mitt lärande. På samtalet:

  • Pratar vi om vad jag lärt mig under terminen, vad nästa steg är för mig och hur jag kan gå vidare i mitt lärande.
  • Tittar på den samlade bilden av min kunskapsutveckling i de olika ämnen (finns under fliken Kunskaper).
  • Utvärderar hur arbete med överenskommelser från förra samtalet har gått. 
  • Ringar  vi in mina nuvarande viktigaste utvecklingsområden och gör en framåtsyftande plan över dem.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Ur LGR11: "Elevens utveckling i övrigt handlar om utvecklingen av de mål som anges i läroplanens andra del. Dit hör avsnitten om Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Skolan och omvärlden samt Bedömning och betyg. Det är med andra ord elevens sociala utveckling som avses." 

Här följer ett urval av frågor som elevens besvarar  i skolan inför samtalet. 

2.1 Normer och värden Ur LGR11: "Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling."
2.2 Kunskaper Ur LGR11: "Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former."
2.3 Elevernas ansvar och inflytande Ur LGR11: "Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen."
2.4 Bedömning Ur LGR11: "Bedömningen uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne."
Kommentarer Här kan man skriva kommentarer till ovanstående eller lämna ytterligare synpunkter.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtal genomförs vid minst ett tillfälle/termin. Läraren/mentorn, eleven och elevens vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen från läraren grundas på elevens utveckling i relation till målen och kunskapskraven i läroplanen och kursplanerna. Det är också viktigt att tydliggöra vilka insatser som skolan behöver göra för att eleven ska nå målen och kunskapskraven. Varje samtal ska utgå från det förra samtalet och blicka framåt.
Under den här fliken kan elev, pedagog och vårdnadshavare formulera sådant som man skulle vilja prata om på utvecklingssamtalet.
Efter samtalet kan pedagogen skriva ner om det är något särskilt man talat om.

Inför utvecklingssamtalet:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Nedan kan filer som rör samtalet laddas upp.

I samband med utvecklingssamtalet Noteringar utöver de som finns i elevens överenskommelser..
Namn
Kommentar…

Min framåtsyftande plan med överenskommelser

Här formulerar elev, pedagog och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för barnet. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Var är vi?
Namn
Kommentar…
Vart ska vi? Vart ska vi? Identifiera utvecklingsområden.
Namn
Kommentar…
Hur gör vi för att nå de nya målen? Skolan har ansvaret för elevens kunskapsutveckling. Vårdnadshavare kan bidra i den mån de har möjlighet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det Utvärderingen kan göras kontinuerligt fram till nästa utvecklingssamtal, eller så startas nästa utvecklingssamtal med utvärderingen.