👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Borlänge Testing 2021

Skapad 2021-09-07 14:46 av Emil Henriksson
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Före samtalet

  • En grundförutsättning för ett givande samtal är att arbetslaget genom observation, dokumentation och reflektion synliggör barnets intressen och behov samt utveckling och lärande
  • Välj med omsorg ut en plats för samtalet, vart ska vi vara? Vilken/vilka ska vara med? Behöver samtalet genomföras digitalt, med tolk eller andra instanser

Under samtalet

  • Tänk på att öppna frågor är en förutsättning för dialog.

 

Efter samtalet

  • Komplettera era dokumentationer med de uppgifter som framkom under utvecklingssamtalet och gör en ny överenskommelse med vårdnadshavare

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till utvecklingssamtalet!

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan enligt läroplanen (Lpfö18) samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmet och utvecklingssamtalen är en av de vägar vi använder oss av.

Samtalet har vi tillsammans med er vårdnadshavare för att prata om ert barns utveckling och lärande, om relationer och trygghet samt ditt barns delaktighet och inflytande här på förskolan.

Samtalet avslutas med att pedagog och vårdnadshavare gör en framåtsyftande överenskommelse utifrån den kunskap utvecklingssamtalet ger om barnets nuläge. Överenskommelsen följs upp vid nästkommande utvecklingssamtal samt vid behov under läsåret.

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet ska handla om barnets situation i förskolan. Det är viktigt att vi från förskolans sida
lyfter barnets styrkor, framgångar, intressen och fortsatta utveckling. Fokusera på vad förskolan kan
erbjuda barnet utifrån de strävansmål som finns i Läroplan för förskolan (Lpfö 18).
Det här materialet är tänkt som ett stöd i dina förberedelser inför samtalet. I dokumentet hittar du exempel
på vad du bör reflektera över inom olika områden, även om du inte behöver lyfta alla frågor vid samtalet.

Barnets intressen, sociala och emotionella utveckling
Trivsel och vardagsrutiner
Förmågor, talanger, styrkor och utveckling
Motorik och kroppsuppfattning
Matematik
Språk
Skapande
Naturvetenskap
Teknik och konstruktion
Demokrati och inflytande

Syftet med utvecklingssamtalet är att du/ni som vårdnadshavare får träffa en pedagog från förskolan för
att prata om ditt/ert barns trivsel, lärande och utveckling. Samtalet ska bidra till att skapa bästa möjliga
förutsättningar för ditt/ert barn. Fundera gärna på nedanstående frågor inför samtalet

Frågor
Namn
Kommentar…

Här formulerar pedagogen i samråd med vårdnadshavare en överenskommelse. Den syftar till att skapa förutsättningar för barnet att lära och utvecklas utifrån det nuläge samtalet gett er kunskap om.

Uppföljning – Utförs vid nästa samtal eller innan om behov uppstår