👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Bäckagårdsskolan lå 21/22 inklusive återkopplingssamtal

Skapad 2021-09-09 08:39 av Mikaela Sönnerstedt Olsberg
Mall för medarbetarsamtal med skolans medarbetare.
Medarbetarsamtal 18 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen på medarbetarsamtal!

Dokument att läsa inför samtalet:
*BUF:s lönekriterier,
*Bäckagårdsskolans lokala utvecklingsplan samt
*BUF:s målbild.

Att jobba i skolan är ett stort och omfattande uppdrag. De dokument som nämns ovan är olika infallsvinklar och prioriteringar av vårt omfattande uppdrag. Halmstad kommun fokuserar på vissa saker genom BUF:s målbild och lönekriterier. Jag som rektor prioriterar och konkretiserar det ytterligare genom vår lokala utvecklingsplan. Självklart beskriver de liknande saker och dessa dokument bygger ytterst på de nationella styrdokumenten som vi arbetar efter.

I medarbetarsamtalet bryter vi ner dessa målbilder, kriterier, utvecklingsområden och förväntningar så att det handlar om dig. Din roll, ditt ansvar, dina möjligheter, din utveckling. Vad kan du bidra med under läsåret 20/21 för att du som individ och vi som skola/kommun ska nå så långt som möjligt utifrån våra ambitioner?

Lönekriterierna riktar sig till alla medarbetare i BUF, dock är vissa frågor i denna mall mer specifikt riktad till pedagogisk personal. 

Längst bak finns frågor kopplade till ditt återkopplingssamtal. Dessa frågor fyller du i till våren innan ditt återkopplingssamtal.

Dina förberedelser sker här genom att du går igenom underlaget och gör anteckningar under de olika flikarna. Du har ett eget underlag och det är bara du och din chef som har tillgång till dokumentet.

När du är klar klickar du på ”Förberedelse klar” och jag som chef kan då börja förbereda mig. Försök att färdigställa materialet senast en vecka innan vårt samtal.

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

En liten koll på ditt nuläge. Hur upplever du din arbetssituation, hälsa, balans mellan arbete och fritid, etc?

 

Namn
Kommentar…
Eventuella kommentarer
Namn
Kommentar…

Lönekriterier: Samarbete

Jag …

 • utmanar och låter mig utmanas i mitt yrkesutövande av såväl kollegor som av andra yrkesgrupper
 • har ett nära samarbete med kollegor, föräldrar och andra yrkesgrupper
 • bidrar aktivt vid möten
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Eventuell kommentar av rektor
Namn
Kommentar…

Lönekriterier: Utveckling

Jag…

 • bedömer vilken effekt olika insatser har haft och anpassar det fortsatta arbetet därefter
 • tillägnar mig forsknings- och utvecklingsarbeten
 • reflekterar systematiskt över mitt arbete, enskilt och tillsammans med andra, samt bedömer
 • mitt eget och verksamhetens behov av kompetensutveckling
Eventuell kommentar av rektor

Lönekriterier: Mötet

Jag…

anpassar verksamheten till x i överensstämmelse med styrdokumenten

 • har höga och positiva förväntningar på x utveckling
 • kommunicerar vilka kunskaper x ska utveckla och hur dessa ska visas, vad som ligger till
 • grund för bedömning samt hur verksamheten ska genomföras
Namn
Kommentar…
Eventuell kommentar av rektor
Namn
Kommentar…

Lönekriterier: Ledarskap/medarbetarskap

Jag …

 • leder och organiserar arbetet för en god lärandemiljö
 • visar förståelse för och värdet av mångfald och verkar för en jämställd miljö
 • skapar relationer och ömsesidig respekt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Eventuell kommentar av rektor
Namn
Kommentar…

Dina individuella mål sammanfattar vi och skriver in här i slutet av samtalet men du får gärna skriva förslag inför vårt möte. Ditt mål baseras på skolans Lokala utvecklingsplan. 

I vilket av följande utvecklingsområde vill du fördjupa dig inom?

* LGR22
* Roliga raster för alla (skola och fritids)
* Tillgängliga lärmiljöer
* Elevernas inflytande och delaktighet (fritids)
* Goda kamratrelationer samt tillhörighet och trygghet i elevgruppen (förskoleklass)

 

 

Utvecklingsmål kopplade till skolans identifierade behov
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Eventuell kommentar av rektor
Namn
Kommentar…

Välkommen till ditt Återkopplingssamtal- VT 22

Fokus är ditt/dina mål som vi formulerade under ditt medarbetarsamtal samt lönekriterierna.

Värdering av mitt arbete utifrån lönekriterierna Konkretisera och värdera ditt arbete under läsåret utifrån lönekriterierna, ge exempel. Använd gärna begreppen "detta uppfyller jag väl", "detta vill jag utveckla" i ditt resonemang.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Värdering av mitt arbete kopplat till mitt individuella mål
Namn
Kommentar…