👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetardialog på Bergaskolan LÅ 21/22 skolsköterska

Skapad 2021-09-10 11:24 av Anna León
Uppsala kommun - Medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Medarbetardialogen kan ses som process där rektor och medarbetare samtalar och tänker tillsammans. Att tänka tillsammans är ett sätt att hantera utmaningar och ta tillvara på de möjligheter som finns. Fokus i dialogen är verksamhetsnyttan och tyngdpunkten ligger på medarbetarnas insats i uppdraget och i verksamheten. 

På medarbetarsamtalet sätts mål för att öka elevernas kunskapsresultat och goda mående. Skolans mål är 100% måluppfyllelse och 100 % trygghet för våra elever.
Alla elever ska lyckas. Vilka mål behöver du sätta upp för att arbeta i dessa måls riktning?

I årets verksamhetsplan finns följande beskrivning för det önskade läget:

 

 -Kort perspektiv- 1 år

All personal på skolan har kännedom om och använder digitala verktyg och läromedel i klassrummet. Reviderad plan för digitalisering i skolan.

All personal ser till att hjälpmedel i klassrummet finns tillgängliga.

Personalen känner sig trygga med de nya kursplanerna och bedömning kopplat till dessa.

Klasslärare arbetar aktivt med klassernas egna handlingsplaner utgående från trygghetsenkätens resultat för att öka känslan av trygghet bland eleverna.


 -Längre perspektiv- 3 år

Likvärdighet i alla klassrum avseende användande av digitala verktyg och läromedel. En välkänd och tydlig röd tråd från förskoleklass till årskurs 6 gällande det digitala arbetet i klassrummen.

Likvärdighet i undervisningssituationerna på så sätt att användande av hjälpmedel i klassrummen sker på ett inkluderande och naturligt sätt.

Likvärdighet avseende arbetet med undervisnings- och bedömningsprocesser.

Ökad upplevd känsla av trygghet för alla elever på skolan.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal på Bergaskolan

  • Under höstterminen träffas medarbetare och chef för att samtala om arbetet. 
  • Under vårterminen träffas vi och diskuterar din prestation i relation till målen och till lönekriterierna som gäller din yrkesgrupp (bedömningsstöd i form av en matris eller avprickningspunkter, olika för olika yrkesgrupper).

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Detta är ditt individuella målkort

 

 

Här finns ditt målkort för det kommande läsåret. I målkortet ska du ange hur du under läsåret kommer arbeta för att bidra till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse för hela skolan.

Grunden i ditt uppdrag utgår från Centrala elevhälsans riktlinjer för din verksamhet samt skolans verksamhetsplan. I uppdraget ingår även att ha kunskap om och följa skolans elevhälsoplan och planen mot diskriminering och kränkande behandling. Här finns ditt målkort för det kommande läsåret. 

 

Koppling mellan mål, resurser och utvärdering

 

Arbetssituation

Medarbetarsamtalet innehåller reflektioner kring din arbetssituation ur tre aspekter: uppdrag, hälsa och medarbetarskap. Skriv några korta kommentarer kring dessa tre områden här nedan. Du väljer själv vad du vill ta upp utifrån vad du tycker är viktigt att diskutera och vad du vill dela med dig av. 

 

 

Här beskriver du det du vill ta upp runt din arbetssituation:
Namn
Kommentar…

Förberedelse av vårterminens uppföljande medarbetarsamtal

På vårens medarbetarsamtal träffas medarbetare och rektor för att diskutera medarbetarens prestation i relation till de mål som sattes vid höstens medarbetardialog och till lönekriterierna som gäller för yrkesgruppen.

 

Förbered detta samtal genom att:

1. Utvärdera dina mål under fliken "målkort".

 

 

Information om lönesättning:

  • Din prestation för att verksamheten ska nå målen påverkar din lön
  • Vid löneöversynen värderas hela lönen mot uppnådda resultat
  • Centrala löneavtal och Uppsala kommuns förutsättningar inför årets löneöversyn är vägledande

 

Här nedan har du ytterligare möjlighet att kommentera och motivera dina markeringar i matrisen. Har du kryssat mycket bra eller excellent ska du alltid motivera detta mer än med markeringen i matrisen.

 

 

Nytt avsnitt Utifrån skolans och dina egna mål: Vad har du lyckats med? Vad kan utvecklas? Samarbete i arbetslaget: Vad har du bidragit med? Vad kan du bidra mer med? Slutsatser och tankar inför framtiden, exempelvis kompetensutveckling och utvecklingsområden.
Utifrån lönekriterier - vad är din sammanfattade bedömning av din egen prestation?