👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Medarbetarsamtal/lönesamtal Kållered/Ålegården 2021-2022

Skapad 2021-09-13 10:52 av Administratör Unikum Mölndal
Medarbetarsamtal / Lönesamtal Balltorp / Östra Kållered
Medarbetarsamtal 0 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

INFÖR MEDARBETARSAMTALET

Medarbetarsamtalet är en del av Mölndal stads samverkansavtal och en av metoderna i det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbete. Samtalet ska vara planerat, återkommande och utvecklande för verksamheten och medarbetaren. Minst en gång om året ska samtalet genomföras.

Medarbetarsamtalet bygger på dialog mellan chef och medarbetare och ska fokusera på medarbetarens fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö samt uppdrag och kompetensutveckling. Samtalet lägger grunden för medarbetarens prestation, utveckling och trivsel. Genom att ta reda på vad medarbetarna behöver för att trivas och klara av sina arbetsuppgifter har man som chef bättre möjligheter att hjälpa dem i deras utveckling. Samtalet är också menat att vara ett tillfälle för båda parter att förtydliga sina förväntningar på varandra, och ge varandra konstruktiv feedback. Medarbetsamtalet är ett viktigt hjälpmedel i arbetet med att utveckla och behålla bra medarbetare. Genom medarbetarsamtalet kan chefen också få en helhetsbild över hur arbetsmiljön och arbetssituationen är på arbetsplatsen i stort.

 

 

 

 

Uppföljning från föregående samtal

Uppdragsdialog

 

Chefens kommentar

Uppdraget

 

Trygghet - Vi-känsla - Arbetsglädje

Ditt uppdrag är de arbetsuppgifter du förväntas utföra, det resultat du förväntas uppnå och det särskilda sätt arbetet ska utföras på. Det kan också handla om vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras, vilka befogenheter du har och vem du kan vända dig till för att få stöd och hjälp.
• Tydlighet vad gäller förväntningar, ansvar och arbetssätt
• Förutsättningar för att klara uppdraget
• Kännedom om verksamhetens mål
• Stimulerande arbetsuppgifter
• Behov/önskemål om utveckling inom uppdraget
• Förslag på förbättringsområden för verksamheten

Rutmall Beskriv vad i ditt uppdrag du vill: - Utveckla vidare - Prova helt nytt - Sluta med - Behålla som det är

Kompetens 

Kompetensutveckling handlar om att utveckla sig i sitt arbete genom till exempel att få prova nya arbetsuppgifter eller lära sig av kollegor. Även olika former av utbildning så som te.x läslyft och nätverksträffar kan vara en del i kompetensutvecklingen. Kompetensutveckling handlar om dina möjligheter att klara arbetet idag men också om att förbereda dig för kommande arbetsuppgifter.

 

 ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljö är allt det du har omkring dig på jobbet, miljön, hur arbetet är organiserat samt det sociala samspelet på arbetsplatsen.

Rektor / Ledarskap - Förväntningar - Stöd och feedback - Tillgänglighet

Övrigt

Under det här avsnittet finns möjlighet att prata om annat som inte kommit upp tidigare i samtalet. Utöver detta är det viktigt att ta reda på följande:
• Eventuell bisyssla (använd särskilt blankett för detta)
• Önskemål om höjd sysselsättningsgrad (använd särskilt blankett för detta)

                                  


Medarbetarsamtal/lönesamtal 

Prestationen bedöms utifrån lönekriterier som är indelade i fyra fokusområden

  • Bidrag till verksamheten

  • Yrkesskicklighet

  • Medarbetarskap

  • Socialt samspel

 

 Tre nivåer beaktas

  • Individnivå

  • Gruppnivå

  • Organisationsnivå

Bidrag till verksamheten Mål och resultat

• Deltar i arbetet att utforma delmål och aktiviteter för verksamheten
• Bidrar till verksamhetens måluppfyllelse
• Visar förmåga att prioritera utifrån uppsatta mål
• Återkopplar, utifrån verksamhetens behov, till chefen om hur arbetet fortlöper
• Deltar i verksamhetens förändringsarbete och bidrar till bästa möjliga Mölndal

Bidrag till verksamheten Arbetsinsats

• Kvaliteten på utfört arbete motsvarar den nivå som förväntas
• Mängden utfört arbete motsvarar den nivå som förväntas
• Arbetar med barnens bästa i fokus, utifrån givna ramar

Yrkesskicklighet Fackmässiga kunskaper

• Har bred, djup och uppdaterad kunskap
• Uppvisar skicklighet i utförandet av olika arbetsuppgifter och är ett stöd för arbetskollegor och chef med sitt kunnande

Yrkesskcklighet Arbetsmetodik

• Har ett yrkesskickligt handlag och behärskar olika arbetstekniker
• Planerar, organiserar och genomför arbetsuppgifter effektivt

Medarbetarskap Ansvarsatagande

• Är pålitlig och tar ansvar för det egna arbetet
• Tar ansvar för verksamhetens gemensamma resultat
• Är en god ambassadör för verksamheten och Mölndals stad

Medarbetarskap Initiativtagande

• Är självgående och kan leda sitt eget arbete, men vet också att ta hjälp vid behov
• Arbetar lösningsfokuserat och agerar konstruktivt
• Tar initiativ till förbättringar av arbetssätt och lär av erfarenheter

Medarbetarskap Engagemang

• Visar intresse för att verksamheten fungerar väl och är medskapande
• Deltar aktivt vid APT och i olika arbetsgrupper
• Tar ansvar för sin egen utveckling inom verksamhetsområdet och tar sig an utmaningar

Socialt samspel Samarbetsförmåga

• Visar förtroende för kollegor och chef
• Delar med sig av information, kompetens och erfarenheter
• Ger kollegor konstruktiv feed-back
• Är öppen för att ta emot feed-back på den egna arbetsinsatsen
• Bidrar till en trivsam arbetsmiljö på arbetsplatsen och tar ansvar för en fungerande grupp

Socialt samspel Bemötande

• Har ett professionellt förhållningssätt i mötet med barn, vårdnadshavare samarbetspartners och andra inom staden
• Visar lyhördhet och är tillmötesgående i kontakten med barn, vårdnadshavare samarbetspartners och andra inom staden

Chefens kommentarer