👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Helsingborg stads skolor – Förskoleklass Husensjö skola

Skapad 2021-09-13 13:36 av Mattias Pettersson
Används för elever som går i förskoleklass. IUP och omdömesunderlag för Helsingborg , med frågor kring läroplanens områden. För förskoleklass.
Grundskola 6 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om trivsel, utveckling och lärande. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
 • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
 • hur jag trivs, vad jag tycker om att göra, vad jag vill lära mig

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Detta är jag

Här presenteras barnet. Du som vårdnadshavare är välkommen att beskriva ditt barn. Pedagogen beskriver barnet i verksamheten.

Dessa frågor ska du besvara innan utvecklingssamtalet – på egen hand eller med hjälp av vårdnadshavare. Frågorna är kopplade till läroplanens mål kring "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar".

Utveckling och lärande

I förskoleklass ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina förmågor att:

- pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
- ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
- skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
- kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
- skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
- utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
- röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Fokusområden för våra aktiviteter är:

 • Språk och kommunikation
 • Skapande och estetiska uttrycksformer
 • Matematiska resonemang och uttrycksformer
 • Natur, teknik och samhälle
 • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 

Frågor till eleven Berätta om något du är bra på. Hur har du lärt dig det? Berätta om något du tycker är roligt att göra i förskoleklass. Är det något du tycker är svårt att göra? Vad vill du lära dig och utveckla under året? Hur gör du när du samarbetar? Hur tycker du det är att samarbeta? Har du förslag på vad du vill göra - som vi inte gör nu eller vill göra oftare? Om du precis börjat här hos oss - Vad har du för förväntningar på detta år i förskoleklass? (Pedagogen gör anteckningar i fälten nedan utifrån samtalet med eleven.)
Jag i förskoleklass
Pedagogens beskrivning av elevens lärande och utveckling.
Vårdnadshavarens kommentarer t.ex. om ditt barns lärande och utveckling.
Namn
Kommentar…

Så här går vi vidare

Elevernas överenskommelser och utvärderingar av verksamheten utgör underlag för förskoleklassens fortsatta planering. Vår målsättning är att möta varje elevs behov av utveckling och lärande. Nedan anges vad eleven önskar lära sig (mål),

 

Hur skall vi arbeta för att du som elev ska utvecklas mot målet?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering - Hur har det gått?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…