👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal underlag 2 Färglådans förskola

Skapad 2022-03-02 10:37 av Johanna Wennelin
”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” (Läroplanen för förskolan, Lpfö18)
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Vårt syfte med utvecklingssamtalet:

  •  pedagog och vårdnadshavare möts med fokus på barnets välbefinnande, utveckling och lärande.
  • att komma fram till hur förskola och hem kan samarbeta kring barnets utveckling
  • Samtalet beräknas ta ca 30 min

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Normer och värden

Förskolans läroplan anvisar att förskolan aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar.

(Läroplanen för förskolan, Lpfö 18 s.12)

Frågor till pedagogen
Frågor till barnet Frågor till barnet utifrån vad som är möjligt. Du som pedagog gör bedömningen av vilka frågor som kan ställas.
Frågor till vårdnadshavare

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolans läroplan anvisar att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Barnets tankar och idéer ska tas tillvara på för att skapa mångfald i lärandet.

(Läroplanen för förskolan, Lpfö 18 s.13)

Frågor till pedagogen
Frågor till barnet Frågor till barnet utifrån vad som är möjligt. Du som pedagog gör bedömningen av vilka frågor som kan ställas.
Frågor till vårdnadshavare

Barns delaktighet och inflytande

Förskolans läroplan anvisar att barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande.

(Läroplanen för förskolan, Lpfö18 s.16)

 

Frågor till pedagogen
Frågor till barnet Frågor till barnet utifrån vad som är möjligt. Du som pedagog gör bedömningen av vilka frågor som kan ställas.
Frågor till vårdnadshavare

Hållbar utveckling

 

”En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnets dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.

Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid.”

(Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, s.9, 7)

Frågor till pedagogen
Frågor till barnet
Frågor till vårdnadshavare

Förskola och hem

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Förskolans läroplan anvisar att arbetslaget ska vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande”.

(Läroplanen för förskolan, Lpfö18 s.17)

Frågor till pedagogen
Frågor till vårdnadshavare

Framåtblick

Syfte:

  • Att utifrån barnets behov eller intresse beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling
  • Att komma överens om hur pedagoger och vårdnadshavare kan samarbeta med aktuella utvecklingsområden
  • Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal. Detta utgör underlag för avdelningens planering i syfte att möta varje barns behov av utveckling och lärande.
Planering