👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Östersund kommun förskolor ( gemensam mall)

Skapad 2022-04-28 12:05 av Jessica Bergman
Östersunds kommun förskolor. Medarbetarsamtal, lönesamtal och individuell utvecklingsplan. - I vårt arbete för ett bättre Östersund
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Medarbetarsamtalet är till för att utveckla medarbetaren, verksamheten och ett gott medarbetarskap.
Det är i medarbetarsamtalet som förutsättningar för arbetet diskuteras.

En viktig förutsättning är exempelvis att känna till fastställda mål för verksamheten. En annan viktig förutsättning är att känna till de villkor i övrigt som gäller för arbetet. Samtalet ska resultera i en individuell utvecklingsplan med mål och aktiviteter för  medarbetarens arbete och utveckling under det kommande året.

Lönebildning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten och lönen ska stimulera till förbättringar i effektivitet och kvalitet. Därför är lönen individuell och speglar uppnådda mål och resultat. I lönesamtalet får medarbetaren och chefen möjlighet att diskutera och utvärdera medarbetarens arbete under det år som gått.

Lönesamtalet ska vara en uppföljning av medarbetarsamtalet, där den individuella utvecklingsplanen spelar en viktig roll. I lönesamtalet ska medarbetarens prestation kopplas till ett löneutfall. För medarbetare med låg prestation och därför en svag löneutveckling, ska extra stöd och åtgärder tas fram och skrivas in i den individuella planen. Planen ska då följas upp kontinuerligt under det kommande året.

Mer info om medarbetarsamtalet hittar du på insidan Medarbetarsamtal Östersunds kommun

Välkommen till mitt samtal agenda

Förbered samtalet väl
Se till att ni har en väl tilltagen tid för samtalet och strävar efter att hålla den tiden. Det visar att samtalet är förberett och kan fungera som en hjälp till att använda tiden på ett effektivt sätt. Det kan också vara bra att klargöra syftet med samtalet, om det är ett medarbetarsamtal eller ett lönesamtal. Inledningsvis bör ni diskutera vilka förväntningar ni har inför samtalet.

Förväntningarna kan gälla själva samtalet och:
• Om det är ett lönesamtal; löneutrymmet eller lönekriterierna
• Om det är ett medarbetarsamtal; arbetssituationen i ett större perspektiv till exempel arbetets innehåll, relationer eller kompetensutveckling.

Tänk även på att lönesamtalet inte är en förhandling utan ett samtal där man utifrån lönekriterierna diskuterar medarbetarens arbetsprestation, dvs. hur medarbetaren bedömer sin arbetsprestation och hur chefen bedömer den.

Mer info om medarbetarsamtalet hittar du på insidan Medarbetarsamtal Östersunds kommun

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Det finns ett urval av frågor att använda under medarbetar- och lönesamtalet. Det kan vara
bra att i förväg klargöra om samtliga frågor eller om det är ett urval som ska användas.

 

NULÄGE / Förskolans egna mål

ENGAGEMANG Engagemang i förskolans verksamhet kan vara att sätta sig in barnets behov, erbjuda kunskap och aktivt arbeta för att göra barnets tillvaro bättre. Frågor som stöd: I vilka delar av ditt jobb är det enkelt att visa engagemang och i vilka delar är det svårare? Finns det en gemensam syn på vad engagemang är inom arbetsgruppen?

OMTANKE Att visa omtanke i förskolans verksamhet kan vara att ta tillvara varje barns intresse. Att vår verksamhet är omsorgsfullt planerad utifrån varje barns intresse och behov. Frågor som stöd: Beskriv hur du tar tillvara varje barns intresse? Vad är du stolt över i ditt arbete?

UTVECKLING Utveckling i förskolan kan vara utveckla det pedagogiska innehållet. Att systematiskt reflektera och analysera över verksamhetens innehåll och om det vi gjort har gjort skillnad för barnet. Frågor som stöd: Beskriv hur du bidrar till utveckling på din arbetsplats? Vilka förutsättningar har du för att kunna bidra till utveckling på din arbetsplats? Vad ser du för behov framåt?

Det finns ett urval av frågor att använda under medarbetar- och lönesamtalet. Det kan vara
bra att i förväg klargöra om samtliga frågor eller om det är ett urval som ska användas.

 

KULTUR Kommunens kärnvärden är grunden för vår gemensamma kultur och visar på hur vi ska agera och uppfattas av medborgarna. Att vara med och bidrar till vår gemensamma kultur sker genom att handla utifrån våra kärnvärden i det dagliga arbetet. Kärnvärdena är också grunden för våra kommunövergripande lönekriterier och ska ingå i förvaltningens lönekriterier.

HÅLLBART MEDARBETARENGAGEMANG Ledarskap, Styrning och Motivation

HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Tid för reflektion, Hälsa och balans , Sociala arbetsmiljön

KOMPETENS, ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Min individuella och framåtsyftande utvecklingsplan

Vi använder även kriterier som beskriver hur arbetsresultatet ska värderas. Kriterierna har sin grund i våra kärnvärden som är en gemensam plattform för allas agerande. Utöver detta kan även specifika mål för verksamheten vara grund för kriterierna.

Under överenskommelse skriver medarbetare och rektor in det man kommit fram till. 

 • Mål: vad ska uppnås? 
 • Aktivitet: vad ska göras? 
 • Ansvarig: vem ska göra vad? 
 • Tidsplan: när ska det ske?

Nästa steg blir uppföljning och lönesamtal

Medarbetarens arbetsresultat ska bedömas, vilket förutsätter bra verktyg. I lönesamtalet ska dialogen utgå från grundkraven i anställningen. Syftet med att ange grundkrav i anställningen är att beskriva en förväntad arbetsprestation. Det ska vara ett stöd för medarbetare och chefer när bedömning görs inför och under lönesamtalet.

Grundkraven i anställningen innebär att medarbetaren:

 • Utför förväntat arbete
 • Följer ordningsregler
 • Följer arbetsmiljöregler
 • Samarbetar
 • Är i anställningen lojal mot fattade beslut

Östersunds kommuns lönekriterier utgår från våra kärnvärden:

 • Engagemang
 • Omtanke
 • Utveckling
UPPFÖLJNING / LÖNESAMTAL Denna del kan användas vid lönesamtalet. Vi utgår från kommunens lönekriterier samt kommunens kärnvärden