👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Högalidens förskola

Skapad 2022-05-09 03:40 av Cecilia Vikstrand
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Vi ser fram emot att träffa er för ett utvecklingssamtal. Vi har förberett ett samtalsunderlag under fliken "utvecklingssamtal" och vill gärna att ni fyller i era kommentarer. Det är dessa kommentarer som kommer att diskuteras under samtalet. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Information om utvecklingssamtal och digital pedagogisk dokumentat

Utvecklingssamtal  Enligt läroplanen för förskolan ska arbetslaget "föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal” (Lpfö 98 reviderad 2016, s.13). Utvecklingssamtalet handlar om att se i vilka situationer barnet visar välbefinnande, motivation, inspiration och glädje och hur verksamheten kan utmana barnet och gruppen till att utforska nya sammanhang och material. Läroplanen för förskolan ställer inga krav på att det enskilda barnet skall prestera något. Däremot är kraven på verksamheten tydliga för att skapa förutsättningar till en utmanade och gynnsam lärmiljö för det enskilda barnets och gruppens möjligheter till fortsatt utveckling och lärande. På utvecklingssamtalet diskuteras därför vad barnet visar intresse för och hur verksamheten ska fortsätta stödja och utmana barnet vidare.  En viktig del av utvecklingssamtalet är att höra vårdnadshavarnas tankar och funderingar kring verksamheten och hur pedagogerna arbetar för att stödja och utmana ert barn, samt hur ni upplever att ert barn trivs på förskolan. I dialog med vårdnadshavarna kan barnet få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas rikt och mångsidigt och bli respekterad för den de är. 
________________________________________________________________________________________
Digital pedagogisk dokumentation  För att följa barns utveckling och lärande använder vi oss av digital pedagogisk dokumentation. Detta görs i syfte att utveckla verksamheten för att tillgodose barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.  För att följa barnens och gruppens lärprocesser dokumenterar vi, främst med iPads, i bild och skrift. Detta gör att vi i arbetslaget kan analysera och utveckla våra miljöer, aktiviteter och förhållningssätt för att utveckla projekt där barnen kan stimuleras och utmanas. Dokumentationer görs också för att göra barnen delaktiga i sitt eget lärande då de, främst genom fysisk dokumentation på avdelningen, kan reflektera över sitt eget lärande tillsammans med barn och pedagoger. Dokumentationen skapar även förutsättningar för vårdnadshavare att ta del av barnen lärande och utveckling i förskolan. 

Utvecklingssamtal 

Läsåret
Nulägesbeskrivning Nedan finns en beskrivning av vad barnet visat intresse för inom olika områden som förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla kunskaper inom.

Lek och samspel

Utveckling och lärande

Fördjupning och vidareutveckling

Beskrivning av hur ovanstående kan fördjupas, utmanas och utvecklas

Inför skolstart (för de barn som börjar förskoleklass HT19)
Övriga kommentarer
Sammanfattning av samtalet samt beskrivning av fortsatt arbete