👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergångssamtal inom Gullbrandstorps förskolor

Skapad 2022-05-13 09:00 av Ulrika Bengtsson
Denna mall ligger som en grund till det överlämnande samtalet pedagoger emellan inom Gullbrandstorps Förskolor
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Hej!

Utifrån att ert barn byter avdelning inom förskolorna i Gullbrandstorp så sker det enligt rutin ett överlämnande samtal mellan pedagogerna på den nuvarande avdelningen och de mottagande pedagogerna på den nya avdelningen. Detta för att på bästa sätt skapa en kontinuitet och progression i ert barns fortsatta utveckling och lärande. 

Detta dokument blir det underlag för det som kommuniceras i det överlämnande samtalet som sker.

Är det något som ni som vårdnadshavare vill delge till pedagogerna på den nya avdelningen så kan ni komplettera detta i vårdnadshavarens del.

Med vänlig hälsning

Pedagogerna på Gullbrandstorps Förskolor

 

 

 

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 

 

 

 

Lpfö 18 2.1 - Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efter hand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.
Lpfö 18 2.2 - Omsorg, Utveckling och lärande Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden till utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.
Lpfö 18 2.3 Barns delaktighet och Inflytande Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intresse som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.
Lärmiljö Hur har vi lärt? Gynnsamma arbetssätt på Gruppnivå utifrån exempelvis att skapa ett begripligt sammanhang, pedagogiska strategier samt olika lär verktyg.

Här kan ni som vårdnadshavare skriva ner information som ni vill delge den nya avdelningen. Glöm inte att trycka på SPARA funktionen innan ni stänger ner sidan.

 

 

Vårdnadshavares del