👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal - BS Mall

Skapad 2022-05-17 14:48 av Admin Gr Borås
Exempelmall på ett underlag för medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Medarbetaröverenskommelse

Medarbetarskap

Medarbetarskapet handlar om relationen till arbetsgivaren i stort, liksom till arbetskamrater och dem vi är till för. Medarbetaren förväntas ha en aktiv och ansvarstagande roll, ha möjligheter till lärande, utveckling, utmaning, gemenskap, samarbete och stöd. Ett gott medarbetarskap förenar effektivitet och goda resultat med socialt ansvarstagande, arbetsglädje och välbefinnande.

Medarbetarens ansvar

Borås Stads medarbetaröverenskommelse ska användas för att klargöra och beskriva det ansvar som medarbetaren har. Överenskommelsen ska ligga till grund för en återkommande, framåtblickande dialog mellan medarbetare och chef. Den ska också användas som ett stöd vid uppföljning och utvärdering av medarbetarens arbetsinsatser samt ligga till grund för lönesamtal.

Chefens ansvar gentemot medarbetaren

Parallellt med att man beskriver och tydliggör medarbetarens ansvar är det nödvändigt att analysera vilka förutsättningar som behövs för att medarbetaren ska klara sitt uppdrag, både vad gäller arbetsområdets omfattning och de utvecklingsinsatser och det stöd som kan behövas.
Chefen ska stödja medarbetaren bland annat genom att återkommande diskutera medarbetarens uppdrag, ge feedback och medverka till att medarbetaren på olika sätt får nödvändig kompetensutveckling.

Chefen ska med hjälp av bland annat verktyget mätstickan följa medarbetarens upplevda välbefinnande och arbetsbelastning över tid och diskutera det under medarbetarsamtalet.

Så fort tider är satta så klickar du på Planering klar!

Välkommen till mitt samtal agenda

 • TRIVSEL, VÄLBEFINNANDE OCH ARBETSBELASTNING
  • Mätstickan under året som gått
 • ÅRET SOM KOMMER
  • Professionalism
  • Lärande och utvecklingsbenägenhet
  • Engagemang och bemötande
 • INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN
  • Kompetensutveckling
  • Framtid

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

TRIVSEL, VÄLBEFINNANDE OCH ARBETSBELASTNING

 

 

Mätstickan under året som gått Mätstickan underlättar för chef och medarbetare att få grepp om medarbetarens upplevda hälsa och fånga upp tidiga signaler om ohälsa. Under medarbetarsamtalet ger den perspektiv på det gångna året.

ÅRET SOM KOMMER

Professionalism Vi ska arbeta mål- och resultatinriktat för de vi är till för. Det innebär att se sammanhang, arbeta för att nå resultat och att få saker gjorda. Vi behöver ha kunskap om mål, planer och beslut och omsätta dem i handling. Det utförda arbetet ska ha god kvalitet. Våra yrkeskunskaper ska omsättas i praktiken. Arbetet ska ske på ett strukturerat sätt och kunna planeras om när det behövs.
Lärande och utvecklingsbenägenhet Vår kompetens behöver ständigt utvecklas. Alla har ett ansvar för att kontinuerligt lära och utveckla sin kompetens och att vara öppna för nya arbetssätt och metoder som behövs i arbetet. Vi lär av varandra och delar med oss av kunskap och erfarenheter.
Engagemang och bemötande Ett gott medarbetarskap är avgörande för att en organisation ska fungera väl och skapa bra verksamhet. Vi tar ansvar, löser problem, samarbetar, hanterar att vi har delade meningar och möter andra på ett positivt och respektfullt sätt. Då skapas förutsättningar för ett gott klimat och en bra kommunikation på arbetsplatsen.

INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN

Den individuella utvecklingsplanen beskriver medarbetarens utvecklingsbehov och hur organisationen kan stödja medarbetarens kompetensutveckling så att den motsvarar verksamhetens behov.

Kompetensutveckling kan ske på olika sätt. Till exempel genom att:

 • Ta del av andras kompetens i organisationen
 • Skaffa sig erfarenheter genom praktik och arbete
 • Dela erfarenheter i nätverk
 • Få kunskap genom littertur, interaktiva läromedel och tidsskrifter
 • Tillägna sig kunskap och färdigheter genom kurs och utbildning

Innan samtalet skapar rektor en mall för individuell utvecklingsplan.

Kompetensutveckling
Planering och uppföljning av kompetensutvecklingen: Beskriv följande:
Framtid