👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal 1-3, Väddö

Skapad 2022-05-19 13:21 av Petra Fröberg
Underlag för utvecklingssamtal för förskolan. Utdrag ur läroplanen Lpfö18:" I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan ska vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande, föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal."
Förskola 1 - 3
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkomna till samtalet.  Vid utvecklingssamtalet pratar vi om barnets trivsel, utveckling och lärande i och utanför förskolan.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Normer och värden

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang." ur Lpfö18

Nulägesbeskrivning av trivsel, trygghet, relationer, empati, öppenhet, respekt, och ansvar.

 • Upplevelse av hur barnet har det på förskolan.
 • Upplevelse av hur barnet uttrycker sina känslor.
 • Tar barnet kontakt med andra barn, vad leker barnet helst med.

Utveckling och lärande

"Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." ur Lpfö18

Nulägesbeskrivning av lek, förmågor, självständighet, självtillit, motorik, skapande, språk, kommunikation, matematik, problemlösning.

 • Tankar om barnets styrkor och förmågor.
 • Tankar om barnets intressen.
 • Upplevelse av hur barnet gör för att lära sig nya saker.
 • Upplevelse av hur barnet kommunicerar med andra barn och vuxna.

Barns inflytande

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.” ur Lpfö18

 

Nulägesbeskrivning av barnets inflytande på utbildningens innehåll.

* Hur ger barnet uttryck för sina känslor, åsikter och vilja?

* Hur ser ni att barnet har inflytande och har möjlighet att påverka sin situation?

Nytt avsnitt

Förskola och hem.

"För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.” ur Lpfö18

Frågor till vårdnadshavare

Överenskommelser om hur verksamheten kan stödja barnets fortsatta utveckling

Syftet med dessa är:

 • att utifrån barnets talang, kompetens eller intresse beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd av läroplanen. Klicka här för att öppna läroplanen>>
 • att komma överens om hur pedagoger och vårdnadshavare kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden.
 • att följa upp och utvärdera överenskommelserna vid nästa utvecklingssamtal.
Det här kom vi överens om:
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…