👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall för ifyllande av överlämningssamtal förskola-skola. Björkets förskola

Skapad 2022-05-23 13:30 av Simone Tornemark
Samtalsunderlag för utvecklingssamtal och övergångssamtal förskola-skola
Förskola 5 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Detta är ENDAST en mall för oss pedagoger, att använda när vi skriver överlämningssamtal förskola- skola. Alla punkter behöver inte beskrivas, utan ska ses som ett stöd när du skriver ditt samtal för varje blivande skolbarn.

Välkommen till mitt samtal agenda

Nu är det dags för utvecklingssamtal. Vi förbereder för samtalet på förskolan genom att observera och dokumentera kring barnet. Ni som vårdnadshavare får också möjlighet att skriva in kommentarer och frågor. Tillsammans med en pedagog får ni sedan tid att i lugn och ro prata om hur ni upplever hur ert barn har det på förskolan och hur det fungerar för barnets utveckling och lärande. Välkommen!

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Samtalsmall för ifyllande av överlämningssamtal förskola-skola

Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. Detta område innefattar bl.a.;

 • Trivsel och trygghet
 • Förhållningssätt, ex genusfrågor, jämställdhet
 • Visa hänsyn och respekt för varandra både barn-barn och barn-vuxen
 • Förståelse för allas lika värde 
 • Hållbarhetstänk, både miljö, ekonomiskt och socialt

 

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Detta område innefattar bl.a.;

 • Språk - ordförråd, skriftspråk, lyssna/uttrycka sig, TAKK, kroppsspråk mm
 • Matematik - begrepp, former, mätning, se samband, siffror, mönster, konstruktion mm
 • Teknik - vardagsfunktioner, digitala verktyg/upplevelser mm
 • Naturvetenskap - kretslopp, människans påverkan, kunskap om växter/djur, kemi, fysik
 • Motorik, kroppsuppfattning och hälsa
 • Skapande uttryck
 • Lek och samspel (fantasi)
 • Tillit till den egna förmågan och lust/intresse att lära mer
 • Växa som enskild individ samt ingå i en grupp

 

Barns delaktighet och inflytande

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Detta område innefattar bl.a.;

 • Barnets behov och intresse har tagits tillvara
 • Barnet har fått uttrycka sin åsikt och lyssnat på andra
 • Förmåga att kompromissa
 • Ansvar för sina handlingar och miljön