👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sörgårdens förskola 2012/2013

Skapad 2012-10-12 09:34 av Alexandra Lidström
Välkommen till Unikum. Detta är Sörgårdens förskolas digitala dokumentationsverktyg. Här kan ni följa ert barns utveckling och lärande, med utgångspunkt från läroplanen för förskolan- Lpfö98. Vi utgår från de tre stora områdena i läroplanen: Normer och värden, utveckling och lärande och barns inflytande. Läs gärna läroplanen för mer information om mål, riktlinjer och innehåll. Dokumentationen sammanställs av samtliga pedagoger på varje hemvist.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
"Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras" (ur Lpfö98).
Varför dokumentation?

Vi använder oss av dokumentation för att följa barns lärande och utveckling. Vi grundar den pedagogiska dokumentationen på dagliga iakttagelser, observationer, barnintervjuer och pedagogiska diskussioner. Vinster med dokumentationen är att det:

 • Skapar bryggor mellan förskola, förskoleklass och skola och ser därför till det livslånga lärandet.
 • Skapar förutsättningar för föräldrarna att aktivt kunna ta del av barnens lärande och utveckling.
 • Skapar bättre tillgänglighet mellan hem och förskola.
 • Tydliggör barnens utveckling och lärandeprocesser över tid.
 • Att barnet bättre kan se och förstå sitt eget lärande.
 • Att barnet utmanas och får hjälp och stöd i sin utveckling.
 • "Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
 • Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
 • Att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
 • Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.
 • För att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
 • Utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö" (ur Lpfö98).
 • Situationer och processer Nyckelord: Kontext, bakgrund och syfte. Vad var det som hände/ inte hände? Vad gjorde barnet/ gruppen? Vilka frågor dök upp? Vilka processer och förändringar sker? Hur hänger situationen ihop med andra sammanhang? Hur går vi vidare?
  "Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet" (ur Lpfö98).
  Situationer och processer Nyckelord: Kontext, bakgrund och syfte. Vad var det som hände/ inte hände? Vad gjorde barnet/ gruppen? Vilka frågor dök upp? Vilka processer och förändringar sker? Hur hänger situationen ihop med andra sammanhang? Hur går vi vidare?
  "I förskolan läggs grunden för att barn ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten" (ur Lpfö98).
  Situationer och processer Nyckelord: Kontext, bakgrund och syfte. Vad var det som hände/ inte hände? Vad gjorde barnet/ gruppen? Vilka frågor dök upp? Vilka processer och förändringar sker? Hur hänger situationen ihop med andra sammanhang? Hur går vi vidare?
  "Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i för­ skolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål, riktlinjer och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande" (ur Lpfö98).
  Kommentarer
  Praktisk information som t.ex. mat och vila etc.
  Kommentarer
  Läroplanen för förskola- Lpfö98, Barnkonventionen
 • www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/laroplaner-kursplaner-amnesplaner
 • barnkonventionen.se