Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Skogen

Lunds skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Konkreta mål

Känna igen de vanligaste växterna och djuren i barr- och lövskog. Svara på frågor tillsammans.
Kunna ge exempel på en näringskedja i barr- eller lövskog.
Veta något om hur skogsbruket och föroreningar påverkar skogen.

Genomförande

Gemensam tankekarta om skogen.
Eget/gemensamt inhämtande av fakta.
Fältstudier i skolskogen.

Bedömning

Ett skriftligt enskilt förhör.

Aktivitet under gemensamma lektioner.

 


Läroplanskopplingar

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback