Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Matematik problemlösning

Tingbergsskolan A-C, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 4 oktober 2021

Avsnitt 1

Vi kommer att bedöma din förmåga att: 
- lösa enkla problem
- välja och använda olika strategier
- beskriva tillvägagångssätt

Undervisning:
Du kommer att få lära dig:
- olika strategier för problemlösning

Du kommer att få träna på: 
- att lösa olika problem, både enskilt och i grupp
- att konstruera egna problem
- att göra problem utifrån ett givet svar
- att redogöra för ditt tänk

- att lyssna på andra elevers tänk

- att bedöma rimlighet

I arbetet kommer vi använda oss av bilder, text, konkret material och samarbete.

Visa lärande:
Du kommer att få visa ditt lärande genom att lösa ett givet problem och sedan redogöra för ditt tillvägagångssätt. 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter