Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4 - 6

Slöjd

Marnässkolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 14 oktober 2020

Du ska planera, genomföra och utvärdera ditt arbete.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig att formge, framställa och värdera slöjdföremål i olika material.

Du ska ockå lära dig att välja och använda lämpliga redskap, verktyg och tekniker.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att jobba i metall, textil och trä.

Vad som kommer att bedömas:

Hur genomarbetat du kan formge och framställa ditt slöjdarbete. 
Hur fungerande du kan använda verktyg och redskap.
Om du kan motivera dina val ur miljöaspekt.
Hur du kan utveckla dina slöjdidéer.
Hur du kan leda arbetet framåt.
Hur du kan utvärdera ditt arbete.
Om du kan resonera kring symboler, färg, form och material.

Hur du får visa vad du kan:

I slöjdprocessen:
Du jobbar fram en idé.
Du gör en skiss och eventuellt en ritning med en planering som du arbetar utifrån.
I en dialog med läraren under arbetets gång.
Du avslutar med att utvärdera ditt arbete.


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.

Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen
BEDÖMNINGSMATRIS SLÖJD 4-6
Uppgifter
Skrin