Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

NO - Brokonstruktion

Freinetskolan Hugin, Freinet · Senast uppdaterad: 2 december 2018

Vi kommer under de närmaste veckorna fördjupa oss i brokonstruktion.

Kursplanens syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Konkreta mål

Efter avslutat arbetsområde ska eleven

 • se olika lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner.
 • kunna göra en skiss och omsätta skissen till färdig produkt
 • använda dig av relevanta & ämnesspecifika ord och begrepp i det tekniska samtalet
 • kunna förklara det övergripande tekniska systemet (hur broar är uppbyggda)
 • kunna konstruera en hållbar bro men hjälp av utvalt material 
 • kunna reflektera kring arbetsprocesser (tex val av utförande, val av material...)
 • se hur den tekniska utvecklingen har förändrats genom åren när det gäller "broar"För att nå dessa mål kommer vi att:

Arbetsformer

Eleverna kommer att få teoretiska genomgångar om den vanligaste konstruktionstekniken som används för att spara material och öka hållfastheten i broar, hus, antennmaster m.m. De kommer även att praktiskt få öva sig i att konstruera enkla konstruktioner i form av fackverk, balkar och andra tekniker som avvänds för att göra saker lätta men starka och hållbara.

Därefter kommer eleverna delas upp i grupper, där varje grupp skall planera, skissa och genomföra en brokonstruktion som skall vara så hållbar som möjligt. Arbetet kommer att genomföras med begränsningar gällande både tid och material. Broarnas hållfasthet testas sedan med hjälp av vikter.

Som avslutning gör eleverna en utvärdering och beskrivning av projektet där de får chans att individuellt visa sina kunskaper rörande begrepp, arbetets gång samt olika konstruktionslösningar.

Sammanfattningsvis kommer vi träna på att: 

 • beskriva stabila och hållfasta konstruktioner.
 • använda dig av tekniska ord och begrepp.
 • planera och ge förslag på lösningar, skissa och konstruera och ge förslag på förbättringar.
 • dokumentera & utvärdera

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva olika typer av konstruktioner och konstruktionsteknik.
 • använda dig av tekniska ord och begrepp.
 • planera och ge förslag på lösningar, skissa och konstruera och ge förslag på förbättringar.
 • dokumentera och utvärdera det projekt ni kommer att göra

Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Matriser i planeringen
Brokonstruktion
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback