Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Biologi Fältstudier

Hemsjö kyrkskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 13 april 2018

Planering över arbetet i biologi genom fältstudier med åk 4

Ämne: Biologi

 

Arbetsområde: Natur och samhälle, Biologins metoder och arbetssätt

 

Syfte:

Utveckla elevernas förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi, och använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Kunskapskrav:

Centralt innehåll:

Citera det centrala innehåll som är aktuellt i arbetsområdet

Ämne: Biologi

 

Natur och samhälle, Biologins metoder och arbetssätt

Under denna period kommer vi att arbeta med fältstudier. 

Konkreta mål:

Du ska lära dig att planera, genomföra och dokumentera fältstudier.I studierna ska du använda lämpliga material och redskap. Du ska kunna jämföra dina egna och andras resultat och diskutera likheter och skillnader.

Genom studierna ska du lära dig att förklara och visa hur saker i naturen hänger ihop (samband, t.ex varför vissa fåglar trivs på en särskild plats) och hur arterna anpassat sig till den miljö där de lever.

Genom att söka information i böcker och andra källor samt genom att använda så kallade bestämningsnycklar ska du lära dig namn på några av de arter du studerar.

Du ska också lära dig hur olika arter i natuen kan delas in i grupper och sorteras.

Du ska lära dig begreppen "biotop" "ekosystem" "näringskedja" "evolution" och "fotosyntes".

Bedömning:

Genom att ta del av din dokumentation, se hur du arbetar och lyssna när du pratar med dina kamrater kommer jag att bedöma din förmåga:

att planera, genomföra och dokumentera fältstudier och använda lämpliga material och redskap.

att jämföra dina egna och andras resultat och diskutera likheter och skillnader.

 att förklara och visa hur saker i naturen hänger ihop (samband, t.ex varför vissa fåglar trivs på en särskild plats) och hur arterna anpassat sig till den miljö där de lever.

 att söka information i böcker och andra källor och använda så kallade bestämningsnycklar 

att känna igen och namnge några vanligt förekommande arter, sortera dem och dela in dem i grupper.

Samt att du förstår och kan använda begreppen "art" "inventering" "biotop" "ekosystem" "näringskedja" "evolution" och "fotosyntes" "observationer"

Undervisning:

Vi kommer att gå ut i naturen och genomföra fältstudier i form av en inventering. I klassrummet kommer vi att planera studierna, jämföra varandras resultat och diskutera likheter och skillnader mellan dessa. 

Resultaten från inventeringen kommer att publiceras på www.artportalen.se  och därigenom vara ett bidrag i arbetet med den nya rödlistan över Severiges arter som planeras att publiceras under 2020.

 

 


Läroplanskopplingar

öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

Matriser i planeringen
Matris NO år 1-6 (DiNO)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback