Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Historia

·

Årskurs:

9

Andra världskriget och Förintelsen

Östervåla skola 7-9, Heby · Senast uppdaterad: 30 september 2021

Detta område behandlar krigshistoria från 1900-tal med kopplingar till 1800-tal. Området behandlar dessutom orsaker till och konsekvenserna av Förintelsen.

Mål för arbetsområdet

Inom arbetsområdet "Andra världskriget" ligger fokus framför allt på följande mål ur kurs- och läroplan:

Innehåll

  • Kopplingar mellan 1:a och 2:a världskriget
  • Mellankrigstiden, situationen i Tyskland, Hitlers väg till makten
  • Upptakten till själva krigsutbrottet (Nazitysklands expansionspolitik)
  • Krigsförloppet i stora drag, med fokus på avgörande slag/händelser
  • Krigsslutet: Tredje rikets fall, atombomberna och ett delat Europa
  • Förintelsen. Orsaker till och konsekvenser av Förintelsen. 

Arbetssätt & examination

  • Lärarledda genomgångar, anteckningar
  • Eget arbete med boken och olika övningar
  • Film
  • Skriv- och diskussionsuppgifter kring olika teman

Examination sker genom en hemskrivning (ett prov du gör hemma under några dagar och sedan lämnar in).

Betygskriterier

E:

- Känna till och kunna redogöra för några orsaker till kriget.

- Känna till och kunna redogöra för några avgörande händelser under själva kriget.

- Känna till själva begreppet Förintelsen samt vad det innebar då och hur det påverkar oss idag  

C:

- Samtiliga mål för ”E”

- Göra jämförelser och se samband mellan 1:a och 2:a världskriget

- Identifiera och motivera några avgörande händelser för krigsutvecklingen

A:

- Samtliga mål för ”E och C ”

- Självständigt resonera kring olika konsekvenser och följder av krig och folkmord och hur det påverkat vår värld fram till idag.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Några olika stats- och styrelseskick i världen.

Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback