Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Jag och vår demokrati

Ringstorpsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Några veckors arbete som handlar om valet i Sverige 2018, och hur vår demokrati fungerar.

I arbetet utvecklar du din kunskap om

Du ska veta hur politiska val går till i Sverige. Vad händer före valet? Vad händer under valet? Vad händer efter valet?

Du ska veta vilka arbetsuppgifter regering och riksdag har, vad kommuner och landsting har ansvar för. 

Du ska veta hur man tar demokratiska beslut i skolan, och kunna använda dig av de demokratiska principerna i sammanhang där vi tar beslut i klassen.  

Du veta att det är riksdagen som beslutar om lagar och om landets budget. 

Du ska kunna söka information om olika politiska partier genom att använda olika källor. Dessutom ska du sammanställa informationen och berätta om det du fått reda på för andra elever. 

Du ska lära dig vad viktiga ord i arbetsområdet; demokrati (direkt demokrati, indirekt demokrati), diktatur, regering, riksdag, rösträtt, ledamöter, motion, makt, monarki, republik, röstkort, parti, minoritet, majoritet, valsedel, rösta, valhemlighet, röstlängd, landsting, personval, förtidsrösta, id-handling, svensk medborgare, kommun, vallokal, folkbokförd. 

Du ska kunna använda orden i rätt sammanhang när du resonerar. 

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi läser olika typer av texter, tittar på filmer och använder oss då av olika tekniker för att komma ihåg vad vi lär. Vi går igenom olika studietekniker och arbetar aktivt med dem för att lära och minnas. 

Du tar reda på fakta om de olika partierna genom att läsa partiprogram, tidningar, se filmer, besöka olika internetsidor. Du ska sedan, tillsammans med klasskamrater, redovisa för klassen och berätta vad ni kommit fram till kring ert parti. Du som vill får också redovisa för årskurs fyra och fem. 

Du genomför ett skolval och hjälper till att förbereda valet med röstlängd, valurna, valsedlar och valarbetare. Du gör en id-handling så att du kan rösta. 

Vi tittar på filmer för att lära oss mer i hur Sveriges demokrati, riksdag och regering fungerar. Vi följer hur valet går till genom att lära oss vad som händer innan, under och efter valet. Filmerna vi ser kommer bl.a. från urskola.se och från Lilla Aktuellt. 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper

Du visar dina förmågor när vi arbetar i klassrummet, men framförallt på de bedömningsuppgifter som vi har. Du ska visa att du har kunskaper om hur ett demokratiskt samhälle fungerar och hur demokratiska beslut tas. Du ska visa hur man kan påverka beslut, t.ex. hemma, i skolan och i kommunen. Du visar dina kunskaper i ett skriftligt prov. 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback