Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik årskurs 1

Alstad skola F-6, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 7 december 2018

Arbetsområde

Vi ska arbeta med talområdet 0-10, matematiska ord och begrepp, problemlösning, klockan årets indelning,geometriska former, längd, vikt och volym.

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska bli säker på att använda addition och subtraktion inom talområdet 0-10, få utveckla din förmåga att lösa matematiska problem, använda matematiska ord och begrepp. Du ska också lära dig klockan,årets indelning, geometriska former och enheterna längd, vikt och volym.

Vad

 

I undervisningen ska du få lära dig:

 • att dela upp tal inom talområdet 0-10,
 • att koppla ihop rätt tal/siffra med rätt antal (0-10),
 • att förstå och använda matematiska begrepp: fler och färre, hälften och dubbelt
 • att forma och skriva siffrorna på rätt sätt,
 • att muntligt förklara hur du tänker när du löser matematiska problem (t ex "Vilken är ”hemlisen” i 2+__=5?)
 • att känna igen de vanligaste geometriska figurerna - kvadrat, rektangel, cirkel och triangel,
 • klockan hel och halv timme,
 • årets indelning i årstider, månader och veckodagar
 • likhetstecknets betydelse
 • att mäta längder med enheten meter
 • att väga med enheten kilogram.
 • att mäta volym med enheten liter

Hur

 

                 Vi kommer att:

 • använda olika plockmaterial
 • använda program på Ipad och dator
 • använda boken Prima matematik 1A och 1B
 • prata matematik i grupp,
 • träna på att forma och skriva siffrorna på olika sätt,
 • arbeta med problemlösning (räknesagor), både i grupp och enskilt,
 • träna på de geometriska formerna både ute och inne,
 • träna på klockan hel och halv timme, på olika sätt,
 • arbeta med årets indelning i både matematik och no.
 • mäta längd, mäta volym och väga i mindre grupper.

Detta kommer att bedömas

Bedömning sker kontinuerligt i Prima matematiks diagnoser och genom samtal.
 
Hur eleven visar förståelse för tal; hur de delas och sätts samman.
Hur eleven kan använda vissa enkla matematiska strategier. 
Hur eleven kan fortsätta en talserie eller mönster.
Hur eleven kan resonera kring matematik och använda matematiska begrepp.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning


Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback