Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Svenska åk 4-6 skriva, läsa och tala/lyssna

Västra Ramlösa skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Språket omger oss, men språket gör vi oss förstådda och med språket lär vi oss. Vi talar, lyssnar, läser, skriver och skapar.

Förankring i kursplanens syfte

Eleven ska utveckla sina förmågor:

 • i att läsa för att förstå och få upplevelse
 • i att skriva olika typer av berättande texter och anpassa dem till mottagaren
 • i att muntligt redovisa, argumentera och berätta. 
 • i att bearbeta språket, och  studera det med hjälp av grammatik

Innehåll

Under läsåret ska vi:

  • läsa - använda olika lästekniker av olika typer av texter/läsförståelse
  • tala - muntlig framställning med tydligt innehåll
  • skriva - skriva berättande texter samt faktatexter med tydligt innehåll, redigera och förbättra
  • utveckla språkriktighet - ordkunskap/varierat ordförråd, meningsbyggnad, grammatik

Konkretisering av mål

 • Du ska kunna redovisa en bok du själv valt muntligt och skriftligt
 • Du ska kunna läsa olika texter, svara på frågor och visa att du förstått innehållet
 • Du ska kunna formulera dig i skrift/skriva egna texter med tydligt innehåll
 • Du ska kunna bearbeta dina texter med hjälp av kamrat- och lärarrespons
 • Du ska kunna använda bild till din/dina texter
 • Du ska känna till olika lästekniker och när man lämpligtvis kan använda dem
 • Du ska kunna kunna arbeta med språkets struktur med hjälp av grammatik 

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar
 • samtal enskilt arbete
 • skrivuppgifter med fritt ämne eller givet ämne
 • läsning av skönlitterära texter och andra texter
 • muntlig framställning

Bedömning

 • förmågan att uttrycka dig i tal med tydligt innehåll
 • du berättar om en bok du läst och din egen historia
 • förmågan att uttrycka dig i skrift /anpasssa språket efter mottagaren
 • förmågan att läsa och förstå texter av olika slag
 • uttrycka egna känslor, tankar och idéer
 • förmågan att reflektera över det lästa, tolka och uppleva texter

Dokumentation

gemensamma samtal enskilda uppgifter inlämningsuppgifter


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Matriser i planeringen
SVENSKA Lgr11 bedömningsmatris 2, Kunskapsstaden Helsingborg
SVENSKA kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter