Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Matematik år 3.

Fajansskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 24 september 2018

I 3an jobbar vi vidare med de fyra räknesätten. Till våren ska vi göra de nationella proven för årskurs 3. De kommer att räknas som undervisning inom matematik också.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få utveckla din förmåga att:

välja och använda lämpliga metoder för att göra matematiska beräkningar

samtala om och följa matematiska resonemang

undersöka matematiska problem och utveckla din förmåga att välja korrekta metoder för att lösa dem

Bedömning - vad och hur

Jag bedömmer dig genom hur du samtalar på lektioner, vilka strategier du väljer vid problemlösning och hur du visar hur du tänker. 

Jag bedömmer också dina kunskaper utifrån de test i matematik som vi gör.

Arbetet på lektioner och de nationella proven kommer att vara grund i bedömningen. 

Undervisning och arbetsformer

Vi jobbar praktiskt med matematiskt material.

Vii funderar enskilt, i par och tillsammans. 

Vi färdighetstränar med hjälp av matematiska appar, NOMP, internet-baserade sidor inom matematik. 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter